For å sikre en balansert utvikling i landsdelen, er det viktig at hele InterCity blir bygd ut. Fylkeskommunene på Østlandet krever derfor at også ytre InterCity prioriteres i ny Nasjonal transportplan.

Transportetatene har i sine siste utredninger nedprioritert og nærmest neglisjert ytre InterCity (IC) i sine forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036. Fylkeskommunene på Østlandet mener at dette vil svekke IC som et helhetlig, framtidsrettet og ambisiøst samfunnsutviklingsprosjekt.

Den helhetlige og ambisiøse IC-satsingen har vært et resultat av flere tiår med planlegging og felles innsats, der man har hatt en tidshorisont på 80-100 år. Nå er den langsiktige planleggingen avløst av mer kortsiktig tenkning. Men er det virkelig klokt å legge bort planene og ambisjonene for ytre IC, med de negative ringvirkningene dette vil få for innbyggere og næringsliv i landsdelen?

Regionbyene langs ytre IC har urbane kvaliteter og er svært viktige for utviklingen i hele landsdelen. Når ambisjonene for ytre IC svekkes, mister disse regionbyene mye av sin utviklingskraft, investeringene reduseres og det vil bli færre kompetansearbeidsplasser.

IC-utbyggingen er ikke bare avgjørende for en balansert utvikling i landsdelen; økt satsing på jernbane er arealbesparende, bærekraftig og svært effektivt. Nye og større veiprosjekter derimot, legger beslag på enorme arealer av verdifull natur og dyrkamark, fører til byspredning, mer biltrafikk, forurensning og økte klimagassutslipp.

En effektiv jernbane med nødvendig kapasitet og kvalitet er avgjørende også for vår beredskap. Nødvendig fornying og prioritering av jernbanenettet mellom regionbyene på Østlandet, mellom havner og viktige industrielle tyngdepunkt og videre ut mot Europa gjør oss alle mindre sårbare i en tid med krig og kriser i Europa.

Dersom transportetatene får gjennomslag for å senke ambisjonene for ytre IC i ny NTP, vil det bli svært vanskelig på et senere tidspunkt å gjenoppta arbeidet med planlegging og bygging av de gjenværende deler av ytre IC.

Fylkeskommunene på Østlandet ber derfor Samferdselsdepartementet være tydelige på at ambisjonene for ytre IC ligger fast. Dette er viktig for hele landsdelen, og spesielt for regionbyene på strekningene Moss-Halden, Tønsberg-Skien, Hamar-Lillehammer og for kommunene langs den nye traseen til Hønefoss.

Vi forstår at det kan være nødvendig med en mer trinnvis utbygging, der man bruker noe mer tid på å ferdigstille prosjektet, men å skrinlegge planene for videre utvikling av ytre IC, slik transportetatene har foreslått, vil være et stort feiltrinn.