I Nationen tirsdag 19. februar har Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF (Verdens naturfond), et innlegg med overskriften «Folk flest vil ha rovdyr», og foreslår å legge ned rovviltnemndene. Og begrunner det med at nemndene ikke reflekterer de politiske holdningene og synspunktene til den norske befolkningen.

Solhjell er tydeligvis av den oppfatning at de som får føle de negative sidene ved dagens rovviltforvaltning ikke skal få ha et ord med i laget når det gjelder å ta ut noen dyr av ei altfor stor ulvestamme. Der virker som hva ulven gjør mot de forskjellige graseterne som utnytter våre verdifulle utmarksressurser er for ham knekkende likegyldig.

Det synes som om det for ham er de store rovdyrene som må prioriteres. Dyr som ikke har noen annen misjon enn å etterlate seg død og fordervelse alle steder de dukker opp. At de dyrene som skaffer oss den reneste og beste maten rives i hjel av disse rovdyrene, bekymrer ham tydeligvis ikke. En kan lure på hva slags mennesker som sitter i disse forskjellige rovdyrverneorganisasjonene som aldri får nok av store rovdyr, når de vet at med økende rovdyrbestander øker også problemene for dem som er avhengige av disse utmarksressursene til sitt næringsgrunnlag. I tillegg til de forferdelige lidelser de påfører våre hjorteviltstammer og andre fredede dyr i utmarker.

Det stadige omkvedet at dette er utryddingstruede dyr. Sannheten er at disse rovdyrene han sikter til representerer noen av verdens mest tallrike rovdyr.

Solhjell henviser til våre forpliktelser i henhold til både nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler. Men jeg kan ikke tenke meg at det finnes verken nasjonale eller internasjonale avtaler eller konvensjoner som kan pålegge Norge å ha store forekomster av store rovdyr som truer utnyttelsen av våre viktigste utmarksnæringer. Og synes Solhjell det er i orden med alle disse forferdelige massakrene vi har vært vitne til gjennom mange år, og spesielt nå de to siste årene, hvor enslige ulver har etterlatt seg store mengder massakrerte sauelik?

Dette er det de lokale rovviltnemndene som har best oversikt over, og vil prøve å forhindre. Derfor er det disse som må bli hørt når det settes kvoter over hvor mye ulv som bør skytes, og ikke urbane byråkrater som sitter på sine kontorer i hovedstaden og bivåner det hele på avstand, og ikke har noe forhold til dem som bidrar med å skaffe dem mat på bordet.

Hvis WWF, Naturvernforbundet, NOAH og liknende rovdyrverneorganisasjoner skulle få bestemme, kom det ikke til å bli skutt et eneste rovdyr her i landet. Våre utmarker vile bli seende ut som ei stor slagmark, inntil rovdyrene får rensket den for alt annet liv.