I sin kommentar i OA den 17. november ser Kjell Werner det tydelig som et sterkt negativt trekk hos politikerne ved at vindkraftprosjekter nå skal behandles etter Plan og Bygningsloven og ikke etter Energiloven. Det kan tyde på at Werner har en forakt for folkemeningen. Werner hevder at mange politikere opptrer som politiske værhaner, men politikerne hevder jo så vakkert i valgtaler at de er folkets representanter. Da er det jo rimelig at de kan ta til fornuften og lytte til folket og kan endre mening. Forslaget som regjeringen og opposisjonen er blitt enige om legger imidlertid opp til at korrupsjon skal bli en legal handling når man legger opp til at kommunene skal få økonomisk kompensasjon for vindkraftutbygging.

Hvis kommunene avslår kan regjeringen eventuelt kutte eller slette i overføringene til kommunene. Regjeringen legger derfor opp til at kommunepolitikerne skal la seg korrumpere. Da lever vi ikke lenger i et demokrati, men i et gjennomkorrupt samfunn med gjennomkorrupte politikere som folket kan ha absolutt null tillit til, men som regjeringen og opposisjonen allikevel forlanger at kommunenes innbyggere skal ha tillit til. Hva er prisen på en gjennomkorrupt lokalpolitiker? I alle ikke så høy at den overhodet vil være synlig i regnskapet til vindbaronene, og skal skattebetalerne betale for at de kyniske vindbaronene skal få ødelegge norsk natur for å oppnå sin grådige profitthunger med støtte fra OED og Tina Bru?

I alt for mange byggesaker har det vist seg at det har vært alt for tette bånd mellom lokalpolitikere og utbygger. Vindkraftutbygging bør avgjøre ved folkeavstemning i kommunene med krav om 75 prosent deltakelse og 67 prosent flertall for en eventuell utbygging. Verdens natur og klima vil ikke tåle en elektrifisering av samfunnet, og det er heller særdeles tvilsomt om vindmølle utbygging bedrer klimaet når man fortsetter med avlatshandelen med kjøp og salg av klimakvoter, senker terskelen for bruk av atomvåpen, ødelegger andre lands klima og natur med løgnaktige kriger og ruster opp til det helt vanvittige som bidrar til enorme forurensninger til skade for klimaet. Kommunene vil nok være seg sitt ansvar bevisst hvis de sier nei til vindmøller, og ikke lar seg korrumpere med 30 sølvpenger. Det er regjeringen og Stortinget som trenger å vise at de er seg sitt ansvar bevisst overfor folket, og ikke bare tjener vindbaronenes interesser.