Ingen andre profesjoner i Norge er mer utsatt for vold og trusler enn helse- og sosialarbeidere. I Fafo-rapporten «Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse og sosialsektoren» kommer det frem at om lag halvparten av alle FO-medlemmer har opplevd vold og trusler det siste året.

Mest utsatt er ansatte på barnevernsinstitusjoner hvor hele 76 prosent har opplevd trusler eller vold. Det samme gjelder 71 prosent av ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming. I resten av helse- og sosialsektoren er også tallene for høye.

I 2021 skulle Arbeidstilsynet fortsette satsningen for å forebygge vold og trusler mot ansatte i helse- og sosialtjenestene. 5. februar stod nyheten i VG om at Arbeidstilsynet stanset dette arbeidet på bestilling fra Arbeids- og sosialdepartementet. Ressursene skulle brukes til tilsyn i skreifisket knyttet til koronasmitte.

Smittevernarbeid er en viktig prioritering, men unnskylder ikke at Arbeidstilsynet har fått for lite ressurser til å drive tilsyn i flere bransjer.
Trygghet i arbeidslivet er en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb, bevare helsa, og kunne stå i arbeid. Det er særlig viktig i helse- og sosialsektoren, som har opplevd større pågang under pandemien.

Vi vet at i helse og sosialsektoren utgjør kvinner 75 prosent av arbeidstokken. Satsing på forebygging av vold og trusler mot helse- og sosialarbeidere er satsing for kvinners rett til et forsvarlig arbeidsmiljø.

FO Innlandet krever:

  • At Arbeids- og sosialdepartementet gir Arbeidstilsynet oppdrag om å gjenoppta arbeidet med å forebygge vold og trusler mot helse- og sosialarbeidere.
  • At regjeringen øremerker midler til dette arbeidet gjennom statsbudsjettet for 2022.
  • At LO jobber tariffpolitisk for å sikre tilstrekkelig bemanning, trygge oss på jobb, og at man kan forebygge og følge opp uønskede hendelser knyttet til vold og trusler.