Den politiske posisjonen i Østre Toten Kommune har 15 representanter mot en opposisjon på 14 representanter. Fra posisjonen kommer ni representanter fra Senterpartiet. Det er derfor et paradoks de prosessene som nå pågår rundt barnehage- og skolestruktur, Oppvekst 2040, med tanke på at Senterpartiet lokalt har vedtatt i sitt partiprogram at skolestrukturen skal fredes i inneværende periode. Dette burde ha forpliktet folkevalgte representanter.

Vi respekterer alle politiske meninger, men mener bestemt at et partiprogram må være sterkt førende og forpliktende for kommunestyrerepresentanter fra partiet. Hvilket annet grunnlag enn partiprogram har vi velgere når vi putter stemmeseddelen i valgkassa?

Som et sleivspark i saken om barnehage- og skolestruktur dukket plutselig en rask nedleggelse av Vilberg barnehage opp som en kanin av hatten i forbindelse med pågående budsjettprosess. Dette er stikk i strid med det strategiløpet som er påbegynt i form av Oppvekst 2040, der barnehage- og skole skal ses i sammenheng før det vedtas noen endring i struktur. En høringsperiode i denne prosessen er nylig avsluttet, og vi velger å gjengi deler av Østre Toten Senterparti sitt høringsinnspill, levert 17. september 2021.

Østre Toten Senterparti ser enkelte fordeler med en endret skolestruktur, men fordelene med å bevare strukturen er flere. Kanskje kan det være formålstjenlig med noen endringer lenger inn i framtida, men tida er ikke inne for det nå. Østre Toten Senterparti ønsker ikke å endre skolestrukturen i nåværende periode. Vi har sett på utredningsrapportene fra Agenda Kaupang, og vi mener disse rapportene dessverre holder en lav kvalitet og bringer lite nytt inn i debatten.

Demografi

Østre Toten Senterparti ønsker å utvikle hele kommunen. Det er flere planer om større boligområder tilknyttet enkelte av skolene. Det må forventes at dette gir en økning i antall barn på de angitte områdene da nyetableringer ofte fører med seg flere unge og barnefamilier. Vi tror at grendene kan få en positiv utvikling i tida fremover, og ønsker derfor å opprettholde grendeskolene.

Økonomi

Dersom vi skal legge rapportene til grunn vil alle alternativene være vesentlig dyrere enn dagens kostnader til skole. Økonomi som et argument for en endring i skolestrukturen faller dermed bort. Østre Toten har ikke dyrere skoler enn sammenlignbare kommuner.

Barnehage

Alternativ B1 om ny barnehage i Nordlia støttes, dette tiltaket er allerede vedtatt og i gang.

Alternativ B2 om å legge ned Vilberg og bygge ny barnehage på Skreia ser vi ikke som et reelt alternativ. Vi ser absolutt at Oliviabakken trenger en oppgradering, men å tro at mange vil flytte unger fra Vilberg til Skreia er lite sannsynlig.

Derfor rettes det nå en bønn til Senterpartiets kommunestyrerepresentanter. Partiprogram og høringsinnspill forplikter! Ikke lag et hastevedtak om nedleggelse av Vilberg barnehage for å spare noen usle budsjettkroner, anslått til 1,1 millioner per år. Allerede med regjeringens forslag om å tilføre kommunene 500.000 kroner ekstra i frie midler for hver barneskole som består, ligger det inne ekstra inntekter for Østre Toten neste år på 4 millioner. Disse er ikke hensyntatt i administrasjonens budsjettforslag. La derfor barnehagen bestå inntil den igangsatte barnehage- og skolestruktursaken er avgjort.

Skole og barnehage hører sammen! Ikke nødvendigvis for at foreldrene skal ha det lettvint med kjøring og henting av barn. Men først og fremst for barnas skyld, hvor trygge rammer og en god overgang mellom barnehage og skole er en forutsetning for barnas psykiske helse og videre utviklingsmuligheter i oppveksten. I verste fall fører et forhastet nedleggelsesvedtak til at cirka 30 barn fra Lensbygda blir dratt ut av sine trygge rammer og fordelt rundt omkring i kommunens andre barnehager ettersom hvor det er ledige plasser. Da er det primære målet om å ta hensyn til barnas beste blitt fullstendig tilsidesatt.

Vi har et håp om at dere representanter fra Østre Toten Senterparti husker hva dere selv skrev i det gjengitte høringsinnspillet for under to måneder siden. Om dere skulle glemme så fort at dere allerede nå vedtar å legge ned Vilberg barnehage, er det kun en trøst igjen for oss, og mange innbyggere i Østre Toten Kommune; Det er heldigvis ikke mer enn snaut to år til neste kommunevalg. Beklageligvis hjelper ikke den trøsten stort for alle barnehagebarna i Lensbygda som da vil ha fått revet unna en av grunnbjelkene for en god barndom, og muligheten til å lykkes senere i oppveksten.