Om kort tid skal Høyres helseminister avgjøre ny sykehusstruktur for Innlandet. I dag har Oppland tre store sykehus, på Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll. Det gjeldende forslaget innebærer å legge ned eller flytte mange funksjoner bort fra disse sykehusene til et nytt hovedsykehus i Brumunddal, helt inntil Hamar. Det medfører å flytte svært mange av dagens statlige arbeidsplasser fra Lillehammer, Gjøvik og Toten til Hamar-området.

En slik beslutning vil kunne bli dramatisk for Oppland. Høyre sitter med ansvaret hvis dette blir resultatet.

Et hovedsykehus i Brumunddal vil bli et Hamar-basert sykehus hvor fremtidige arbeidstakere vil bosette seg i Hamar-området. De store ringvirkningene vil komme Hamar til gode, mens Oppland taper stort. Moelv ligger midt mellom de tre mjøsbyene og vil gi ringvirkninger også til Gjøvik og Lillehammer, ikke Hamar alene. Det er hele forskjellen. Dette vet selvfølgelig Høyre og Møllerløkken, selv om man later som det motsatte. De foreslåtte gjenværende enhetene på Lillehammer og Gjøvik er vel og bra, men plasseringen av hovedsykehuset er likevel klart viktigst, særlig i et langsiktig perspektiv.

Gjøvik har opplevd befolkningsnedgang på til sammen 281 personer de to siste årene. Det er første gang Gjøvik opplever så stor nedgang, ifølge SSBs oversikt, som går tilbake til 1951. Å flytte viktige helsetilbud og tilhørende arbeidsplasser fra Gjøvik og Toten til Hamar-området vil svekke Vestoppland. Både Lillehammer og Gjøvik er viktige regionsentra. Svekkes disse byene vil det også gå utover de andre kommunene i Oppland. I tillegg er mange av dagens sykehusansatte bosatt i Østre og Vestre Toten, Søndre Land, Gausdal og Øyer. Flytting av arbeidsplasser til Hamar-området vil derfor ramme flere kommuner enn Lillehammer og Gjøvik alene.

Lokalisering av statlige arbeidsplasser er blant de viktigste virkemidlene for å sikre bosetting over hele landet. Ingen statlig virksomhet sysselsetter flere enn spesialisthelsetjenesten. Høyre argumenterer som at sentraliseringen skal få gå sin gang. Jeg mener man må tørre å bruke politiske virkemidler for å opprettholde sysselsetting og spredt bosetting i områder langt fra hovedstadsregionen.

I saken om Kringsjåtunet ønsket ikke helseministeren å gripe inn for å stoppe nedleggelsen. Dette er veldokumentert gjennom flere spørsmål i spørretimen. Opposisjonen med Sp, Ap, SV og Frp reddet Kringsjåtunet. Ap, SV og Sp ønsker også å redde Granheim. Det viser at vi er villige til å bruke det politiske handlingsrommet for å motvirke sentralisering.

Møllerløkken vektlegger at lokaldemokratiet bør få økt innflytelse. Forslaget om Brumunddal har svært liten oppslutning blant kommunene, fylkeskommunen og andre høringsinstanser i Innlandet. Plasseringen av hovedsykehus er den ultimate testen på Høyres konkrete politikk.