Den 14. og 15. oktober startet NTNU et piloteringskurs i «implementering av ISO 19650».

Faglig ansvarlige for dette kurset er Bjørn Godager og Knud Mohn, som begge er godt kjent i BygningsInformasjonsMiljøet (BIM) og tilknyttet NTNU’s utdannelsestilbud innen digitalisering av byggenæringen.

ISO-standarden 19650 er den første grunnleggende IKT-standarden som favner hele livsløpet til byggverk, og den tar for seg regelverket (lovboka) for å digitalisere informasjonsforvaltningen for det bygde miljø.

En effektiv informasjonsforvaltning vil være avgjørende for fremtidig konkurransekraft for BAE-næringen, selv om næringen har en svak kultur for denne del av leveransene. Her vil NTNU ta sitt ansvar knyttet til kompetansepåfyll for aktører i næringen.

Instituttleder Torbjørn Skogsrød ønsket velkommen, og informerte om NTNU’s sentrale rolle i digitaliseringsprosessene i BAE-næringen.

Digitalisering betyr samhandling og deling av informasjon

NTNU inviterte de fremste innen digitalisering fra andre næringer som er lenger fremme enn BAE-næringen. Morten Dalsmo som leder SINTEF digital, informerte om regjeringens forventninger til digitaliseringsprosessene i samfunnet. Byggverk er svært sentrale i samfunnet, men samtidig som bransjen er størst, er den fortsatt lite digitalisert.

Dette ble fulgt opp av spesialister innen Oil&Gas, Helse og Mat for å beskrive status og hvilken reise de har gjennomført for å komme dit de er i dag innen digitalisering. NTNU mener at dette gir et mulighetsbilde som BAE-næringen kan lære mye av. Ved å lære av de vellykkede resultatene fra andre bransjen kan byggebransjen raskere hente inn sitt etterslep i digitaliserinsprosessene.

Denne seksjonen ble avsluttet med et innlegg knyttet til GDPR og Datasikkerhet, som er premissgivere for sikker og effektiv IT i dag.

ISO 19650 er fundamentet

Med dette ståstedet på plass beskrev NTNU hvorledes ISO 19650 kan bidra til å løfte næringen til en mer digital verden innen informasjonshåndtering. Nøkkelen til en fremtid for bedriftene i BAE-næringen ligger i effektiv digital informasjonshåndtering, hvor automatiske kontroller på leveranser er et svært viktig element (datamaskinen skal utføre større deler av jobben). For å lykkes krever dette bred tverrfaglig samhandling av alle sentrale aktører i verdikjeden.

Vi har fått mange gode erfaringen fra åpningen av vårt første kurs. Sentrale deltagende aktører var: AF-gruppen (anlegg), Norconsult, NOIS, COWI, Nye Veier, XL-bygg, og alle disse er svært fremoverlente i sine pågående prosjekter. Læringsprosessen videre er basert på veiledning av tverrfaglige gruppearbeider.

NTNU ønsker med dette utdanningstilbudet å bidra til kompetanseløft, samt bidra til å utvikle «best practice» for utnyttelse av ISO 19650 standarden.

Dette kan i neste omgang danne grunnlaget for utvikling av effektiv og etterspurt programvare som øker konkurransekraften til næringen i det globale byggemarkedet. Det er planlagt at kurset skal avholdet som et permanent etter- og videreutdanningstilbud.