Medisinsk behandling inneholder stadig mer teknologi. Men skal vi utnytte dette best mulig trengs det helsepersonell som vet å ta i bruk teknologi, men som også sørger for at personlige opplysninger om pasientene ikke kommer på avveie. Derfor vil NTNU i Gjøvik nå prioritere økt teknologiforståelse i utdanningene.

Når NTNU i Ålesund, Gjøvik og Trondheim høsten 2020 starter et nytt fellesemne i teknologiforståelse for alle helsefagstudenter, så er dette utviklet av NTNU i Gjøvik. Fellesemne er et tilbud til alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap fordelt på campusene i de tre byene. Tusen studenter sier de er interessert i temaet.

Helsefagstudenter ved NTNU i Gjøvik vil si kommende sykepleiere, ergoterapeuter og radiografer. De vil ha forelesninger med ansatte ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og Institutt for helsevitenskap. Her skal studentene få økt forståelse for bruk av ny teknologi i helsesektoren, men også hvilke etiske utfordringer og dilemmaer de vil møte. Tema vil være å se mulighetene, kompleksitetene, utfordringer og begrensinger når livsviktig teknologi tas i bruk eller skal utvikles.

La oss vise et par utfordringer vi allerede har i dag:

I Norge er det nå 80 000-120 000 personer med demenssykdom. Tallet vil trolig øke når flere av oss blir eldre. For å gi disse økt trygghet og frihet, får noen en GPS slik at helsepersonell og pårørende hele tiden kan vite hvor de befinner seg. For det gjør ikke alltid disse pasientene selv. Havner brukeren på sted han eller hun ikke er kjent, vil det være lett å reise ut og hente vedkommende. Vi skal ikke ta den etiske diskusjonen rundt brukt av GPS hos personer med demenssykdom her, men teknologien gir mange brukere økt frihet, det gir pårørende trygghet og det frigjør ressurser i helse- og omsorgstjenestene.

Men skal GPS fungere etter hensikten, må brukeren hele tiden befinne seg innenfor et geografisk område hvor det er signaldekning. Det er det ikke alle steder. Brukeren, eller ansatte eller pårørende, må huske på at brukeren må ha med seg det tekniske utstyret. Batteriet må være ladet opp. Først med alt dette på plass er helse og sikkerhet ivaretatt.

På NTNU i Gjøvik trener studentene i helsefag i vårt simuleringssenter. De øver på elektroniske dukker og på «ekte» pasienter, det vil si medstudenter og lærere. Det er viktig at studentene skal ha mulighet til å dokumentere viktige observasjoner om «pasienten», og dokumentere den helsehjelpen de har gitt direkte i pasientens elektroniske journal. Notatene som gjøres her er avgjørende for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Journalsystemet Helse Sør Øst benytter kalles DIPS. Det jobbes for å få til en løsning hvor NTNU Gjøvik får DIPS-lisenser som kan brukes i simuleringen, slik at studentene kan trene på den lovpålagte dokumentasjonen.

Slike utfordringer må løses. For ny teknologi banker hele tiden på døren. Når Telenor nå prøver ut 5G i Innlandet – altså neste generasjon av mobilt nettverk i Norge, gir det en rekke muligheter og utfordringer for helsevesenet og pasientene. Pasienter kan bo hjemme og selv sende EKG-målinger raskere inn til sykehusene, man kan filme bilvrak for å få et inntrykk av skadeomfang etter en trafikkulykke og så videre.

Torsdag 31. oktober inviterer NTNU i Gjøvik til åpent seminar for alle interesserte om informasjonssikkerhet i helsesektoren. Bakgrunnen er det årlige, nasjonale arrangementet SikkertNOK, (www.ntnu.no/sikkertnok) som er en nasjonal konferanse om informasjons- og kybersikkerhet.

Det er ikke tilfeldig at arrangement er lagt til NTNU i Gjøvik. Vi betegnes som et av de ledende miljøene i Norden innen informasjons- og kybersikkerhet. Og vi har lang tradisjon for utdannelse av helsearbeidere. På campus møtes studenter inn teknologi og helsefag. Dette gir gode muligheter for å utdanne fremtidens helsearbeidere med økt teknologiforståelse. Og å bruke ansatte på tvers av fagene i undervisning og forskning.