I år står vi overfor et viktig Stortingsvalg. Utfordringen er om vi fortsatt skal ha et parti med forankring i klare kristne verdier på Stortinget. Mange kirkeledere fra ulike hold innen det kristne landskap går nå ut med klare oppfordringer om å stemme på KrF. Min oppfordringer til alle oss kristne er å slutte opp om KrF og gi partiet vår stemme - og en ny periode på Stortinget.

Ti viktige grunner til å gi KrF en ny periode på Stortinget-

1. Verdier som varer

KrF vil ta vare på de verdiene som Norge er bygget på. Disse verdiene kan ikke tas for gitt. Menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret er verdier å bygge fremtiden på.

2. Tid og valgfrihet for familien

KrFs svar til småbarnsfamiliene er klart: mer tid og mer valgfrihet. Familiene må styrkes - ikke styres. KrF vil gi familiene valgfrihet, så alle kan velge løsninger som er best for seg og sine barn.

3. Et aldersvennlig samfunn.

Det skal være godt og trygt å bli gammel i Norge. KrF mener det er viktig at de som tar vare på sine eldre blir verdsatt. Derfor vil KrF ha en egen pårørendestøtte.

4. Menneskeverd i alle livets faser.

Alle mennesker er like mys verdt. Ingen skal sorteres bort. KrF sier tydelig nei til svekkelse av rettsvernet for ufødt liv og til aktiv dødshjelp. Hvert hjerteslag er verdt å kjempe for.

5. Næring og jobbskapning

I dag står mange mennesker utenfor arbeidslivet. KrF vil jobbe for å inkludere flere i arbeidslivet.

6. På lag med dem som trenger det mest.

Krf vil stille opp for de mest sårbare i samfunnet. KrF vil støtte ideelle og frivillige aktører innen rusomsorg og barne- og ungdomsarbeid. Disse er viktige for å forbygge og hjelpe mennesker i en sårbar situasjon.

7. En god overgang fra barnehage til skole.

En god skolestart legger grunnlaget for en viktig utvikling i barnets liv. KrF vil ha flere trygge voksne i skolen og barnehagen. KrF vil erstatte førsteklasse med en førskoleklasse der leken, trygghet og relasjoner har en sentral plass.

8. Et levende lokalsamfunn

KrF vil ta hele landet i bruk! Krf ønsker et livskraftig landbruk som gir økt matvareproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og et styrket jordvern.

KrF vil ha trygge veier og et godt utbygd jernbanenett. KrF vil bedre kollektivløsningene og bredbåndstilgang i hele landet.

9. En offensiv og ansvarlig klimapolitikk.

KrF vil ta vare på jorda for dem som kommer etter oss. Klimakrisen er først og fremst en krise for verdens fattige. Mennesker må legge på flukt, og vi har et ansvar for å hjelpe. Vi må bidra til å stoppe klimaendringene ved å kutte utslipp nasjonalt og bidra aktivt internasjonalt.

10. Nestekjærligheten kjenner ingen grenser.

Vi må aldri bli oss selv nok! Vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte. KrF vil fortsatt holde bistanden og utviklingshjelpen høyt, fordi vi ser at det hjelper.