Hva er de viktigste oppgavene som møter oss etter valget 13. september? Det som haster aller mest, er å få de altfor mange arbeidsledige i jobb. Så må vi redusere forskjellene mellom folk og styrke velferdstjenestene i kommuner og fylker. Og vi må kutte klimautslippene på en måte som er rettferdig og skaper nye, framtidsrettede jobber. Disse oppgavene bør stå i sentrum for valgkampen.

I de siste åtte årene har høyrepolitikken bidratt til at utviklingen går i feil retning. Høyreregjeringen har prioritert å kutte formuesskatten for de som har mest, mens mange sårbare grupper er fratatt støtte de har hatt behov for. Slikt skaper ikke flere jobber, bare større forskjeller mellom folk og svekker en viktig verdi i vårt samfunn, tilliten oss imellom.

Mulighetene for å snu utviklingen i en bedre retning er gode, også i vårt fylket. Vi må gripe disse mulighetene. SINTEF har anslått at fylket vårt alene kan skape 25.000 nye grønne arbeidsplasser og bidra med 20 milliarder i økt verdiskapning årlig gjennom utvikling og foredling av fornybare naturressurser.

I 2013 satte Stoltenbergregjeringa ned Innlandsutvalg som kom med forslag om hvordan vi gjennom politiske tiltak kunne få større fart på næringsliv og jobbskaping i Oppland og Hedmark. Vi vil få utvalgets rapport opp fra skuffen. Det er så mange sterke industri- og kompetansemiljøer i fylket vårt som kan utvikles videre: Informasjonsteknologi, cyber, bioøkonomi, skogbruk og reiseliv. Politikken må bidra gjennom en langt mer virkningsfull og kraftigere industripolitikk som bygger opp under og utløser mulighetene for bedriftene våre.

Det handler om å få fram kapital, utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket, slik andre europeiske land gjør for å gjennomføre nødvendige investeringer. Vi må gjennomføre en skattereform som gjør det mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer som batteriteknologi, hydrogen og bioøkonomi. Bransjer hvor vårt fylke har gode forutsetninger for å utvikle nye bedrifter og flere arbeidsplasser.

I fylket vårt står hele 40 prosent - fire av ti – i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet, mange av dem er ungdom. Det formelig roper på tiltak overfor de unge som ikke har fått forfeste i arbeidslivet. I vekstplanen for Innlandet som Arbeiderpartiet går til valg på, foreslår vi kraftfulle tiltak for å gi ungdom arbeidserfaring, for å forhindre at unge ender opp som uføretrygdede. Til det trenger vi et sterkere Nav som følger opp ungdom enda tettere enn nå og et tydeligere samarbeid med kommuner, fylket og næringslivet.

I utdanningspolitikken må vi legge større vekt på praktiske ferdigheter og yrkesfag som næringslivet trenger. Vi vil etablere et yrkesfagsenter på Raufoss, sikre fagskolene og innføre en læreplassgaranti som sikre at elever som er kvalifisert, også får en læreplass og kan fullføre utdannelsen sin med praksis i en bedrift. Skolesystemet vårt må passe som hånd i hanske til næringslivets behov for kvalifiserte fagfolk.

Gjennom åtte år har vi hatt en regjering som har prioritert sentralisering framfor å møte behovene folk og næringsliv har for en stat som stiller opp. Vi vil sats på Opplands sterke næringsmuligheter og kompetansemiljøer. Men da trenger vi et regjeringsskifte etter valget 13. september.