Både SV og Rødt entrer årets stortingsvalg med et ønske om fri abort fram til uke 22, det mener jeg er et uetisk vedtak og er med på å polarisere abortdebatten.

Dagens abortlov gir kvinnen selvbestemmelse fram til uke 12, og ønsker man abort etter dette må det opp til behandling i en abortnemnd. Det er i dag ikke lov å avbryte et svangerskap dersom fosteret anses som levedyktig, og grensen for dette er satt ved uke 22. Om grensen for fri abort skal settes til samme uke, hvor vil da grensen mellom å ta liv og gi liv gå? Kvinnens rett til selvbestemmelse, og fosterets rett til liv?

En modernisering av dagens nemndordning, slik Venstre nå har gått inn for i sitt stortingsprogram, mener jeg er en viktig endring. I likhet med Venstre mener jeg at det må trekkes en grense og at denne grensen bør gå ved uke 18 for å ivareta fosterets rettsvern. Det må selvfølgelig i noen særlig få unntakstilfeller være muligheter for senabort dersom det for eksempel er fare for morens liv, men å ytterligere utvide abortgrensen til over halvveis i svangerskapet mener jeg er svært problematisk. Dette er ikke politikk for kvinnekamp eller feminisme, dette er ensidig og grenseløst av SV og Rødt.

Det svekker en bred politisk enighet i et allerede vanskelig etisk spørsmål, og virker rett og slett mer opprivende enn det er til nytte. Man skal ikke mene noe bare for å være mer ytterliggående enn de andre.

Det er mange hensyn som må ivaretas i debatten om reglene for abort og det er et svært vanskelig etisk spørsmål som ikke alltid har to streker under svaret. SV og Rødt sitt forslag tydeliggjør ikke at det er to parter i denne saken og tar ikke nok hensyn til fosterets rett til liv. Derfor føler jeg et sterkt behov for å heve stemmen å si at dette forslaget går for langt. Fri abort til uke 22 kan ikke bli en realitet, og det tror jeg flere er enige med meg i. Vanskelige spørsmål som dette trenger løsninger som ivaretar flere sider av saken, ikke løsninger som velger seg en side. Jeg mener at Venstre har satt en tydelig grense som både ivaretar kvinners selvbestemmelsesrett, men også verner om fosterets rett til liv.