Gå til sidens hovedinnhold

Vi støtter #bondeopprør21

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet i Innlandets fylkesting har stor forståelse for og støtter engasjementet i #BONDEOPPRØR21. Vi vil understreke viktigheten av å utvikle og investere i jordbruket i hele landet For våre områder er jord- og skogbruk viktig for bosetting og levebrød med store ringvirkninger for annen næring. Jordbruksoppgjøret må nå bidra til at bonden får rett pris for sine produkter og betalt for jobben de gjør for samfunnet.

Årets og de neste års jordbruksoppgjør må bidra til å sikre lønnsomhet langs hele verdikjeden. For at dette skal kunne bli reell lønnsomhet hos bonden må makten til matvarekjedene må samtidig reduseres. Det er viktig å sette inn offensive virkemidler for å øke lønnsomheten i bruken av jord. Vi må i mye større grad være sjølforsynt med trygg mat av høy kvalitet, og matvaresikkerhet og -beredskap må stå sentralt.

Det er svært viktig at en sikrer både produksjon, investeringsmuligheter og framtidig rekruttering til landbruket. Vi krever at inntektsgapet til sammenlignbare yrkesgrupper må tettes, og vi krever at mange av 2014-grepene fra Listhaug reverseres.

Det er behov for økte investeringsmidler i næringen. Vi må sørge for at bonden har mulighet økonomisk til å oppgradere sin arbeidsplass hvis nødvendig og ivareta den gode dyrevelferden. Investeringsmidler må innrettes slik at de ikke medfører en produksjonsøkning utover gårdens ressursgrunnlag. Det er behov for investeringsmidler til tiltak mot klimaendringer og tiltak for reduserte utslipp. Klimaavtalen mellom jordbruksnæringa og staten må følges opp med økte bevilgninger over egne poster på statsbudsjettet. Der jordbruket skal dekke hoveddelen av kostnadene, må virkemidler til klimatiltak styrkes over jordbruksavtalen uten at dette går utover inntektsmålet.

Regjeringa har lansert Matnasjonen Norge som et utviklings- og samarbeidsprosjekt for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. Dette støtter vi og forventer at kommer til utrykk i jordbruksforhandlingene. Skal vi nå det målet i 2030, må nettopp primærnæringene og jordbruk i hele landet sikres utviklingsmidler og lønnsomhet.

Som vi tidligere har uttalt må årets jordbruksforhandlinger prioritere og bidra til:

· Økt lønnsomhet ved at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper må tettes.

· En jevnere fordeling av inntekt pr. årsverk internt i jordbruket.

· Økt selvforsyningsgrad

· Økt satsing på kornproduksjon og økning i kornprisen

· Økt grovforbasert kjøttproduksjon og økt norsk grønnsak- og bærproduksjon.

· Økt bruk av våre egne ressurser, herunder utmarksressursene, og erstatte importen av soya og andre elementer til kraftfôr med ressurser Norge selv fremstiller.

· Øke investeringsvirkemidlene

· Økt satsing på tilskudd til de regionale miljøtiltakene, regionalt miljøprogram (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for å ivareta internasjonale forpliktelser, inklusive setring, vannforurensning, klima og biologisk mangfold.

· Stimulerer til produktutvikling og nyskapning innenfor lokale spesialprodukter og tilleggsnæringer samtidig som volumproduksjonen ivaretas.

· Styrking av avløserordningene

Årets jordbruksoppgjør må vise verdien av landets jordbruk, verdien av jobben bonden gjør og vise at vi vil ha økt andel mat fra norske bønder i framtida.

Kommentarer til denne saken