Fra Ja, jeg er helt enig. En utrykningstid på 1 time og 39 minutter er for lang tid, selv om politiets vurderingen på dette oppdraget var at det IKKE var fare for alvorlig skade eller død på person. Jeg hadde gjerne sett at vi var der tidligere.

En av patruljene som var i tjeneste hadde beredskapsvakt (hvilende vakt) i hjemmet, og rykket ut fra Dombås til Skjåk. En avstand på mellom 110–120 kilometer. Utrykningstiden beskriver tiden det tar fra en patrulje rykker ut til den er fremme på stedet. I dette tilfellet hadde politiets operasjonssentral jevnlig kontakt med brannvesenet på stedet inntil politipatruljen ankom. Brannvesenet meldte til politiets operasjonssentralen at de hadde de ressursene som de trengte på stedet.

Heldigvis er det svært sjelden at vi i politiet bruker så lang tid på hasteoppdrag. I løpet av de siste 4 månedene har dette skjedd denne ene gangen i Midt- og Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.

Politidirektoratet har fastsatt responstidskrav til hasteoppdrag for politidistriktet. For Innlandet politidistriktet skal 80 prosent av hasteoppdragene i områder definert med mindre enn 2000 innbyggere være innenfor 34 minutter. I vårt politidistrikt er vi innenfor dette kravet samlet sett. Samtidig har vi oppdrag hvor vi bruker lengre tid.

Responstidskravet sammen med øvrige oppdrag og omfanget av straffesaker ligger til grunn i hvordan vi innretter oss for vakt og beredskap og fordeling av politistillinger. Jeg skulle også selvsagt ha ønsket meg enda flere ressurser til politiet i Innlandet, og skulle gjerne ha økt polititettheten både i by og land. Samtidig må vi til enhver tid forholde oss til de ressursene vi har disponible og bruke disse på en best mulig måte. Vi må få mest mulig polititjeneste ut av de ressursene vi til enhver tid rår over til det beste for innbyggerne. Vi tilpasser arbeidstid, vaktlister, bemanning og-vaktregioner for å stå best mulig rustet til å møte de utfordringene og oppgavene som kommer.

I dette arbeidet er blant annet beredskap, patruljesammensetning, geografi, straffesaksutvikling, ansattes livstidsfaser og oppdragsstatistikk viktige premissleverandører. De grepene vi har gjort i Midt- og Nord-Gudbrandsdal er nettopp for å være mer til stede på dag- og kveldstid, når 75 prosent av alle oppdrag skjer. Ved å legge om tjenestelistene får vi også mer aktiv tjeneste på helg, da vi vet det skjer mest. Dette bidrar til at vi får benyttet politiressursene på tid og sted til beste for innbyggerne.

Noen av de største utfordringene vi har i Innlandet på straffesakssiden, er et stort sakstilfang innen familievold og seksuelle overgrep overfor barn og ungdom. Hvorfor trekker jeg inn dette i diskusjonen rundt responstid? Jo, det er de samme ressursene vi må spille på både i straffesaksbehandlingen og i vakt- og beredskapstjenesten. Disse alvorlige sakene, mot de svakeste og mest sårbare har høyeste prioritet hos politiet. Disse sakene utgjør om lag tre prosent av alle straffesakene og samtidig bruker vi over 40 prosent av alle våre etterforskningsressurser på disse viktige sakene.

Disse sakene har økt i antall, samtidig som kravene til kvalitet forsterkes. Dette er ikke saker vi kan eller vil legge bort, og vi må finne en god balanse i hvor mange ansatte vi setter inn på vakt og beredskap sett opp mot hvor mange som må håndtere straffesaker med alvorlig kriminalitet.

Det er ikke heldig at politiet i enkelte oppdrag har hatt responstid på over 1,5 time. Vi følger utviklingen innen responstider fortløpende og iverksetter tiltak når det er behov. For eksempel styrker vi beredskapen i jule- og nyttårstid samt i påskehøytiden. Vi er opptatt av god dialog med kommunene og orienterer jevnlig om status innen vakt og beredskap og kriminalitetsutviklingen. Vi vil fortsatt jobbe for å gi våre innbyggere best mulig polititjenester med de ressursene vi til enhver tid har.