Felles utspill fra et nyvalgt fylkesstyre for Miljøpartiet de grønne Innlandet.

MDG Innlandet ser med bekymring på situasjonen for tilbudet til sårbare barn og unge i Innlandet som har behov for psykisk helsehjelp. Vi ønsker at tilbudet styrkes, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Koronasituasjonen har medført en økt belastning for barn og unge. Smitteverntiltak har ført til lange perioder der den vanlige skolehverdagen er byttet ut med hjemmeundervisning og mindre kontakt med venner og trygge lærere. Flere foreldre har fått økte økonomiske bekymringer knyttet til permitteringer og oppsigelser, med alt det medfører av økt stress, konflikter og økt alkoholbruk i familier. Det rapporteres om økt antall henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien (bup) over hele landet, og i Bergen er antallet barn som har et stort behov for innleggelse, økt så mye at man har måttet gjøre om plasser for planlagte innleggelser til øyeblikkelig hjelp-plasser. Det haster med å styrke tilbudet!

I stedet for et styrket tilbud har MDG Innlandet med bekymring sett en langvarig omorganisering og nedbygging av døgntilbudet i bup i Innlandet som har medført uro og usikkerhet for hvordan tilbudet vil se ut i framtida. Helseforetaksmodellen gjør at alle beslutninger om ressurser og organisering ligger hos styrene i foretaket alene, mens innbyggerne er fratatt all mulighet til å påvirke gjennom en folkevalgt styring. MDG Innlandet ønsker å skrote foretaksmodellen, nettopp for at utviklingen av sykehusene våre skal følge befolkningens behov, og ikke styres av den monopol-lignende makta som ligger i helseforetaksmodellen.

Kringsjåtunet på Lillehammer, som i årevis har gitt et helhetlig døgntilbud til barn og unge, er besluttet nedlagt av Sykehuset Innlandet. Når tilbudet til barn og ungdom som bor nord i Gudbrandsdalen, blir dårligere fordi døgnplasser blir sentralisert til ett sted 180 km unna, hvor er muligheten for barn, unge og familier til å påvirke? Sykehuset Innlandet sier at nedtaket i døgnplasser erstattes med mer ambulant virksomhet, men MDG Innlandet ser med bekymring på at dette så langt synes å være lovnader uten innhold. Det er ikke bygd opp et robust ambulant tilbud som kan erstatte døgninnleggelse, på poliklinikkene som ligger i Gran, Lillehammer eller Otta.

For at sårbare barn og unge skal få god hjelp kreves det at flere sektorer jobber sammen. Barn trenger at skole, helsesøster, fastlege og bup jobber sammen om å hjelpe, og hjelp som gis «stykkevis og delt» er sjelden effektiv. Dette krever at bup har tilstrekkelig ressurser til å kunne samarbeide med kommunene. Mange barn og familier opplever at hjelpen uteblir, ved at man enten ikke får et tilbud i bup eller at kommunen mangler ressurser til å hjelpe. Bup-poliklinikkene i hele Innlandet trenger økte ressurser for å kunne gi hjelp til alle barn og unge som trenger det, og døgntilbudet må ikke bygges ned og sentraliseres. MDG Innlandet mener at man både bør ha et robust tilbud på sentralsykehus, og et robust tilbud ute i alle distriktene. Det ene utelukker ikke det andre, men det krever at man prioriterer å øke ressursene til bup. MDG ønsker en styrking av bup som gir rom for økt samarbeid, råd og veiledning til alle Innlandskommunene. Det vil sikre at alle barn og unge med behov for helhetlig hjelp får det.