Valgkampen har så langt vært dominert av saker som kommunene har liten innflytelse over lokalt: Organisering av bompengeselskaper, EØS-avtalen og regjeringskrise for å nevne noen. Det er lett å få inntrykk av at kommunene i Norge ikke bestemmer mye, i det minste ut i fra mediebildet. Slik er det heldigvis ikke!

Spesielt ett område skiller seg ut hvor kommunene har enorm makt - nemlig i spørsmålet om natur. Skal vi ta vare på naturen eller ikke?

De Grønne går til valg på å slutte å ødelegge natur og matjord i Gjøvik. Det er på høy tid at vi får et helt nytt ambisjonsnivå for naturen og arealpolitikken i Gjøvik.

Vi lover derfor å sloss for at Hovdetoppen og Huntonstranda blir bevart som rekreasjonsområde for kommunens innbyggere.
Vi vil bekjempe bruk av giftige kjemikalier (Round up) i dyrking av mat og ugrasbekjempelse.
Vi vil ha slutt på bruk av engangs plast i kommunens virksomheter.
Vi vil bytte ut gummi/plast granulat på kunstgressbaner,med bærekraftige materialer som kork,
Vi vil renske opp Mjøsa, vår drikkevannskilde.
Vi vil være med å forme en kommune som tar innbyggernes livskvalitet og behov for nærnatur og gode bo og oppvekstforhold på alvor.

FNs naturpanel har slått fast at artsmangfold og natur er i akutt fare. Det er verdt å reflektere over at vi mennesker er helt avhengige av naturen, og selv er en del av naturen gjennom maten vi spiser, vannet vi drikker og lufta vi puster. Vi er i ferd med å miste arter og natur som vi mennesker er helt avhengige av. Derfor erklærer flere og flere kommuner klimakrise. Det er et viktig signal, men det er enda viktigere at vi følger opp dette med konkret handling og tiltak.

Vi vet hva som skal til. Nå er det på tide at Gjøvik blir en foregangskommune i kampen for å stoppe naturødeleggelse og for å bevare artsmangfoldet. Det krever tøffe politikere som setter god arealpolitikk og nulltoleranse for nedbygging av naturområder først. Hvis vi ødelegger naturen og miljøet, ødelegger vi til slutt også for oss selv.
Godt valg.