Nylig ble Gjøvik kommune dømt i en tingrettssak og en kvinne fikk tilkjent erstatning som følge av et ødeleggende skolemiljø hvor hun ble utsatt for mye mobbing. I spørsmålet om hvorvidt kommunene skulle anke eller ikke lå beslutningen til formannskapet. Vi vedtok enstemmig å ikke anke tingrettens beslutning samt å beklage til kvinnen for den belastning mobbingen har påført henne.

Denne saken har skapt debatt og engasjement blant befolkningen og i lokalavisen. En sak hvor magerefleksen til de fleste antakelig vil være enig i formannskapets beslutning. Men en enkel sak var det ikke, slike saker er aldri enkle, så jeg er glad for at formannskapet gikk grundig inn i saken før vedtaket ble fattet og at vi var enstemmige i vår beslutning.

Oppland Arbeiderblad gir oss anerkjennelse på lederplass for at vi erkjenner ansvaret i denne saken, samtidig som de påpeker at det fremdeles er mange elever som rapporterer gjennom elevundersøkelsen at de er utsatt for mobbing på skolene i Gjøvik.

Ja – det er sant, det er fremdeles for mange som blir mobbet i sin skolehverdag, for mange som ikke bare opplever at læringsmiljøet blir forringet, men at livskvaliteten og barne- og ungdomstiden blir ødelagt av utestengelse, mobbing og krenkelser. For mange som opplever at det blir mindre plass til læring da frykten for ikke å passe inn, ikke ha venner tar for mye plass i sjelen og kroppen. Det er derfor det er så ufattelig viktig at vi som skoleeiere tar ansvar, ikke bare når saker blir så tilspisset som i nevnte sak, men gjennom å legge ressurser og rammebetingelser til rette for det forebyggende og inkluderende arbeidet på den enkelte skole kan prioriteres. Slik at alle våre dedikerte lærere, helsesykepleiere og miljøterapeuter i skolene kan jobbe i forkant i stedet for å reparere i etterkant.

Derfor valgte dagens posisjon i vårt første budsjett å avsette ressurser til å etablere et tverrfaglig læringsmiljøteam i Gjøvik. Et team som utelukkende har til formål å bistå på skoler og trinn hvor utfordringene med læringsmiljøet er store, og sammen med resten av skolen etablere rutiner og strukturer som bedre sikrer en trygg skolehverdag. Derfor har vi unngått å kutte i skole og oppvekstsektoren i budsjettene våre, og derfor har vi valgt å styrke det forebyggende arbeidet i regi av Ung i Gjøvik, SLT-koordinatoren, helsestasjon og rammebetingelsene for frivillige lag og foreninger. For også barn og unge er hele mennesker. Skal de lære best mulig, utvikle talentene sine best mulig, finne sin vei til utdanning og deltakelse i voksenlivet trenger de trygge og inkluderende rammer på de sosiale arenaene i barne- og ungdomstiden også.

Men vi kan ikke vedta oss, eller bevilge oss til gode holdninger og inkluderende barne- og ungdomsmiljøer alene. Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn, sies det. I det så ligger det at vi må jobbe sammen om dette alle. Skal vi ha kloke, inkluderende og gode barne- og ungdomsmiljøer, trenger vi kloke, inkluderende og gode voksne rundt ungene på alle områder. Som foreldre må vi ikke bare fortelle barna våre at de skal være inkluderende, vi MÅ være det i egne liv også. Det være seg som forelder, søster, bror eller kollega. Vi må være det i samtalen rundt kjøkkenbordet, på jobben eller når vi kommenterer på sosiale medier. For hvem skal være forbilder for våre barn og unge om vi ikke er det selv?

Sammen må vi ha som målsetting at Gjøvik skal være den kommunen som kan og vil sette våre barn og unge best mulig i stand til å møte egen og kommunens fremtid.