Fagforbundet Innlandet mener at samfunnets viktigste oppgave nå er å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet. Selv om flere har kommet i jobb etter gjenåpninga, er fortsatt over 340.000 nordmenn helt eller delvis arbeidsledige.

Uten omfattende tiltak er faren stor for at ledigheten vil bite seg fast i lang tid framover. En betydelig andel av de arbeidsløse har lave inntekter, og grunnskole eller videregående skole som sin høyeste utdanning. Dette er mennesker som er særlig utsatt for å falle permanent utenfor arbeidsmarkedet. Derfor er det positivt at LO har fått gjennomslag for kravet om en ordning med lønnstilskudd. Dette betyr at staten istedenfor å betale for passivitet gjennom dagpenger, gir tilskudd til bedriftene for å få ansatte tilbake i jobb.

Derimot er Fagforbundet skuffet over at regjeringa ikke går inn for å utvide permitteringsperioden. For å hindre at bedriftene må gå til oppsigelser, og dermed legge ned arbeidsplasser, er det avgjørende at permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker. Dette virkemiddelet er velkjent og har blitt brukt aktivt i tidligere perioder med høy ledighet. Høyreregjeringa har over flere år svekket arbeidsmarkedstiltakene, og nok en gang velger de borgerlige å svikte dem som sliter mest med å komme i arbeid igjen.

Fagforbundet krever at full lønn ved permittering utvides til 52 uker, opp til 6G. Dette må gjøres for å sikre inntektene til arbeidsfolk, og det vil bidra til å opprettholde kjøpekrafta i samfunnet og holde flere bedrifter i gang.

I ei tid med høy ledighet, mener Fagforbundet at myndighetene må bidra til å heve kompetansen til arbeidstakerne. Dette vil gjøre det lettere for folk å få jobb, og vi vil få et at arbeidsliv som er mer omstillings- og konkurransedyktig.

Fagforbundet vil framheve at offentlig sektor spiller en viktig rolle for å holde aktiviteten oppe i krisetider. Erfaringa fra finanskrisa i 2008, er at vår sterke offentlige sektor gjorde at Norge greide seg bedre enn andre land. Skal vi komme oss godt gjennom koronakrisa, må offentlig sektor brukes aktivt. Det må satses vesentlig mer på vedlikehold, beredskap og infrastruktur i stat og kommuner. Hver enkelt av oss vil være tjent med en slik satsing, som aller mest vil være en håndsrekning til næringslivet.

Fagforbundets Innlandet krever at gjenoppbygginga etter koronakrisa må skje på en sosial rettferdig måte, der hovedmålet er å få folk tilbake i jobb. Dette forutsetter aktiv politisk styring, med målretta tiltak framfor urettferdige skattekutt.