I 1986 meldte jeg meg inn i Unge Høyre på Jevnaker. Lokalvalgkampen i 1987 var første gang jeg hadde gleden av å delta aktivt i det demokratiske arbeidet det er å bidra til at folk bruker stemmeretten sin. Lokalvalget i 1987 var også det første lokalvalget som sikret at alle kommunestyrer i Norge hadde minst en kvinnelig representant.

Jeg skjønner at for mange virker dette veldig lenge siden. Jeg derimot husker denne valgkampen veldig godt, men jeg var altså aktivt med i historiens første valgkamp hvor begge kjønn ble representert i den enkelte kommune.

Ved sist kommunevalg i Norge var kvinneandelen i landets kommunestyrer oppe i 40 prosent og 35 prosent av landets ordførere var kvinner. Så er ikke jeg av de som mener likestilling og likeverd første og fremst handler om å kunne telle. Men det er viktig at våre demokratiske forsamlinger er bredt satt sammen, slik at ulike perspektiver, ulike saker og ulike meninger kommer på agendaen. Det er derfor ikke uvesentlig at vi har en jevn fordeling mellom kjønnene i landets kommunestyrer.

For fremdeles er det kamper å kjempe, saker og sette på agendaen, holdninger å endre også i Norge. Nylig ble det lagt frem en rapport etter at 5000 innbyggere var spurt om de har vært utsatt for vold, voldtekt og overgrep. Den viser at 22 prosent av norske kvinner har vært utsatt for voldtekt og halvparten var under 18 år da overgrepet skjedde. Dette er kunnskap vi ikke kan ligge i skuffen. Dette er kunnskap om holdninger og atferd vi som samfunn er nødt til å ta tak i og gjøre noe med. Og ikke bare av hensyn til våre døtre, like mye av hensyn til våre sønner.

Som foreldre må vi ta praten med barna våre om grenser, om å respektere hverandre. Som myndigheter må vi bli bedre på opplæring, rådgivning og forebygging slik at færre blir utsatt for voldtekt og overgrep og færre opplever i ung alder å kriminalisere seg selv ved å utsette andre for dette.

Kvinnehelseutvalget la også frem sin rapport nå nylig. Her kommer det frem at det er behov for kraftfulle tiltak for å sikre et løft for kvinners helse. Et samfunn som betrakter seg som likestilt kan ikke akseptere at det er stor ulikhet på helsetilbudet mellom kjønnene. Kvinners helse er like viktig som mannens.

Jeg takker kvinnene som gikk før oss og sikret oss like rettigheter og muligheter. Nå må vi bruke disse rettighetene og mulighetene til å sikre at det også i det faktiske livet er likestilling mellom både kjønn og folk.

God 8. mars – og godt videre arbeid.