8. mars er det den internasjonale kvinnedagen. Denne dagen er en markering av retten til likestilling. Er det norske arbeidslivet så likestilt som vi tror?

Lønnsstatistikker i Norge viser at kvinner tjener mindre enn en mann i tilsvarende yrke. Denne forskjellen finnes både i typiske kvinneyrker så vel som mannsdominerte. SSBs tall fra 2018 viser at det norske arbeidslivet sysselsetter nesten like mange kvinner som menn. Det er en tydelig kjønnsdeling i arbeidslivet. Helse og sosialnæringene rekrutterer flest kvinner, og flest kvinner jobber deltid.

Riksrevisjonen publiserte høsten 2019 en rapport som undersøkte bemanningsutfordringer på sykehus. Denne rapporten viser tydelig deltidsproblematikken. To av tre sykepleiere jobber deltid.

Vi opplever at sykepleiere, med eller uten spesialutdannelse, sjelden får tilbud om en heltidsstilling. Sykepleiere i deltidsstillinger er arbeidsgivers reservearbeidskraft. Deltidsansatte opplever konstant å måtte jage etter ekstravakter. Økonomien til deltidsansatte er uforutsigbar.

Sykehuset i Østfold er et godt eksempel på arbeidsgiverpolitikken. Sykehuset har stevnet fire av sine sykepleiere etter at disse har fått medhold i tvisteløsningsnemda angående retten til deler av en fast stilling. Retten til deler av faste stillinger er en rettighet fra Arbeidsmiljøloven. Sykepleierne har spesialutdanning og jobber på nyfødtintensiv avdeling. Felles for alle er ufrivillig deltid i flere år. Direktøren ved Østfold Sykehus begrunner stevningen med kollektiv støtte fra landets sykehus. Begrunnelsen for stevningen er at flere vakter i uken vil mangle bemanning på helg med rett kompetanse.

Det er varslet en sykepleiemangel som i 2040 vil utgjøre 30.000 sykepleiere. Dette er bekymringsfullt sett i lys av rapporten til Riksrevisjonen. Rapporten beskriver hvordan helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å sikre nok rekruttering av sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere.

Undersøkelser fra 2018 viste at 70 prosent av avgangsstudentene ønsket 100-prosentstillinger. Kompetansen til en sykepleier er investert av samfunnet. Det er derfor lite samfunnsøkonomisk å ikke bruke denne. 1 av 5 nyutdannede sykepleiere forsvinner fra helsesektoren. En av grunnene er mangel på heltidsstillinger.

Likestilling er retten til å kunne forsørge seg selv, og ha en balanse i arbeid, fritid og velferd. I det norske arbeidslivet er det store likestillingsutfordringer. Vi tillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund møter disse i hverdagen. Vi kjemper for heltidsstillinger, i et system som motarbeider retten til en likestilt arbeidsliv for kvinner.