Ved siste kommunevalg programfestet Østre Toten Senterparti at vi skal jobbe for å opprettholde dagens skolestruktur. Videre skal vi jobbe for å sikre en god og tilstrekkelig grunnbemanning i skole og barnehage, noe som vil være med på å gi gode oppvekstsvilkår til barn og unge i kommunen vår.

Knappe to år ut i kommunestyreperioden blir vi nå utfordret til å ta stilling til skolestrukturen gjennom en bestilling fra BOO-utvalget - med grunnlagsmateriale i form av to rapporter fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang.

Etter planen skal dette sluttbehandles i kommunestyrets møte i juni, noe som vitner om stort hastverk i saken, og som gir oss liten mulighet for å komme i dialog med innbyggerne våre over hele kommunen. Dette blir det dårlige demokratiske prosesser av.

Denne debatten tar opp strategiske valg som skal gjelde langt utover denne valgperioden og vi mener kommunestyret heller bør bruke tiden som trengs for å ta et valg som står seg, istedenfor å forhaste seg fram til en beslutning nå i juni.

Styret i Østre Toten Senterparti ønsker å presisere at partiprogrammet vi gikk til valg på, selvfølgelig ligger fast. Vi har ingen skoler å miste. Skolen er et nav som er med på å lime sammen grendene i kommunen vår. For å tilpasse elevtallet til dagens skolestruktur, kan en justering av kretsgrensene være en løsning for å sikre god oppfylling av skolene våre.

Vi ønsker å bruke alle deler av kommunen til det beste for innbyggerne våre. Vi mener at skoler og gode oppvekstmiljø for barn og unge skaper bolyst og attraktivitet. I neste omgang kan dette gjøre det interessant for ungdommer fra kommunen vår å flytte tilbake etter endt utdanning, i tillegg til at det også kan tiltrekke seg innflyttere til kommunen vår.

Østre Toten Senterparti ønsker å legge til rette for boligbygging i alle deler av kommunen, og da skal det også være gode barnehager og skoler som gir den oppvoksende generasjon gode muligheter.

Denne saken omhandler strukturendringer som griper inn i hverdagen til den enkelte familie, og vi ser et stort og oppriktig engasjement fra innbyggerne våre. Østre Toten Senterparti vil at kommunen vår skal være en ja-kommune og det betyr at vi som politikere skal lytte til innbyggerne. I denne saken viser engasjementet fra alle deler av kommunen, at vår politikk, som ivaretar en desentralisert struktur, i stedet for en massiv sentralisering som rapportene fra Agenda Kaupang legger opp til, er sterkt ønsket av innbyggerne våre. Dette lytter vi til.