Alle arter som finnes er avhengig av jordkloden og dens økosystemer for overlevelse. Om vi ikke tar vare på den ene kloden vi har, vil det heller ikke være mulig å leve her.

Vi ser at de seneste årene har klima på kloden endret seg ganske raskt og drastisk. Vi mennesker er veldig forskjellige, men er det en ting vi alle har i felleskap er det jorden vi lever på og dens utfordringer knyttet til klima. Jordkloden er full av ressurser, men disse er fordelt feil. Derfor handler bekjempelsen av klimaendringene om solidaritet. Er det ikke ganske logisk at de rike landene i verden ikke kan fortsette å bruke opp de felles ressursene, når andre land ikke får dekket de menneskelige grunnleggende behovene engang?

For å kunne se muligheter og løsninger for den felles kampen mot klimaendringene, er det viktig å forstå hvor de kommer fra. Klima endrer seg fordi det slippes ut mye mer drivhusgasser i atmosfæren enn det som er normalt og naturlig. Den økte drivhusgassen kommer av handlinger vi mennesker gjør på jordkloden, som for eksempel bruken og brenning av ikke-fornybare ressurser som petroleum- og gass. Ved at det er mer drivhusgasser i atmosfæren, blir jordkloden varmere enn den burde være som igjen fører til blant annet økt havnivå og mer ekstremvær. Du kan da stille deg spørsmålet om dette egentlig påvirker menneskene? Både i verden og her i trygge, stille Norge.

Svaret på det er ja. Konsekvenser vil være mindre tilgang på vann og mat, mer helseproblemer, større ulikhet som igjen fører til økte konflikter og flyktninger og varige skader på jordens natur og biologiske mangfold.

For oss i AUF er klima og miljøspørsmål ett av de viktigste sakene på agendaen. Vi vil at Norge både skal være økonomisk og energimessig uavhengig av petroleum innen 2035, og avslutte utvinning av olje innen samme år. Norge er så heldig at vi har mange fornybare alternativ som utsletter behovet for petroleum. Vi ser ikke nødvendigheten.

FNs bærekraftsmål nr. 15; «livet på land» er menneskers felles arbeidsplan på hvordan vi skal stoppe klimaendringene, utrydde fattigdom og redusere ulikhet innen 2030. Det er utarbeidet av de fremste forskerne og fagfolkene i verden. Målet i seg selv er tett tilknyttet til jordklodens tilstand og må utføres i harmoni med naturen.

22. april 2021 markeres fremmingen av denne harmonien, oppnåelsen av et bærekraftig, rettferdig og velstående samfunn; et felles internasjonalt mål om å redde verden.

La oss anerkjenne jordkloden og alt den gjør for oss!

God moder-jord dag