Innbyggerne på Biristrand har i flere tiår kjempet for å beholde skolen sin. Kravet har hele tiden vært å ha en fullverdig barneskole med alle barnetrinnene fra 1. - til 7. skoleår som i dag. Nesten like lenge har vi arbeidet for å få barnehage til bygda.

Gleden var derfor stor da det i den politiske plattformen til flertallet etter valget i høst, klart og tydelig står at skolestrukturen ligger fast. Som vi alle vet, betyr uendret skolestruktur at de eksisterende skolene skal bestå med de samme antall klassetrinn som i dag. De styrende i Gjøvik har altså gitt oss en garanti for at skolestrukturdebatten legges død de neste fire årene.

Endelig fikk vi også et positivt vedtak for barnehage i kommunestyret 26. september der flertallet vedtok: «Det må utredes om en antatt økning i framtidig behov for barnehageplasser i Biri kan dekkes av ledig kapasitet etter en etablering av en ny barnehage på Biristrand».

Som man ser, fikk vi her endelig et positivt kommunestyrevedtak for barnehage på Biristrand.

Stor ble forbauselsen vår da vi så at Utvalg for oppvekst (UFO) i møte 19. november har behandlet sak «19/2019 Skole- og barnehage på Biri» og fattet vedtak som både krever utredning om endring av skolestruktur, samtidig som man ser bort fra vedtak om barnehage på Biristrand. Med et slikt vedtak truer UFO både skolen vår og håpet vårt om barnehage.

Man kan stille spørsmål om ikke UFO er informert om den politiske plattformen som posisjonen styrer på bakgrunn av, og om de ikke kjenner til det rykende ferske kommunestyrevedtaket som de er bundet av?

Vi forventer at de folkevalgte legger denne ballen død og retter opp den åpenbare misforståelsen som her har skjedd, og endrer det dramatiske vedtaket ved første anledning. Den kommer i formannskapets behandling av saken allerede kommende onsdag 27. november.

Det eneste vedtaket i saken som er i tråd med overordnede politiske signal og vedtak, må inneholde uendret skolestruktur og utredning av barnehage på Biristrand.