Ordførerne i Sør-Østerdal har fulgt debatten om framtidig sykehusstruktur i Innlandet gjennom mange år og er selvsagt orientert om den anbefalingen som styret i Sykehuset Innlandet vedtok i sitt styremøte den 25. august i år. Vi kjenner også godt til de mange relevante spørsmålene som ble reist i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF samme dag.

Vi er meget bekymret for utsiktene til at det nærmeste akuttsykehuset med akuttkirurgi og fødetilbud skal legges til Moelv. Plassering av et stort akuttsykehus på Lillehammer i tillegg til Mjøssykehus i Moelv, er ett av de spørsmålene vi merket oss fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF.

Vi minner om at Sør-Østerdal og spesielt Trysil, er blant landets største turistdestinasjoner, at Forsvaret er i ferd med å bygge opp både nasjonal og internasjonal virksomhet, nettopp i Sør-Østerdal. Riksvei tre dekker en betydelig andel av tungtransporten mellom Oslo og Trondheim. Kommunene i Sør-Østerdal har en betydelig skognæring og treforedling, noe som fortsatt vil være en betydelig vekstnæring i «det grønne skiftet». Dette styrker behovet for nærhet til et godt og allsidig akuttsykehus.

Sykepleierutdanningen i Elverum og flere av studiene som tilbys ved Høgskoleavdelingen på Rena, representerer en betydelig rekrutterings- og kompetansekilde, både for sykehuset Innlandet og for kommunene i hele «det gamle Hedmark».

Vi er derfor meget bekymret for en realisering av Mjøssykehusalternativet og deler den utryggheten ved dette retningsvalget, som flere av styremedlemmene i Helse Sør-Øst ga uttrykk for. Ordførerne i Sør-Østerdal håper at styret i Helse Sør-Øst RHF vil gå inn for en videreutvikling av dagens sykehus, gjennom null-pluss alternativet. Vi mener at en videreutvikling av divisjon Elverum Hamar, bør stå som modell for den organisasjonsutviklingen som må skje mellom de øvrige av dagens sykehusenheter.

Vi mener at null-pluss alternativet:

· Bedre kan tilfredsstille regjeringens mål om et desentralisert sykehusvesen i Norge.

· At befolkningen sikres større nærhet til sine akuttsykehus.

· At videreutvikling av samhandlingen mellom helseaktørene gjennom personlige treffpunkt, i tillegg til økt digitalisering, vil bidra til å styrke pasientsikkerheten i distriktskommunene.

· Sikrer bedre samarbeid mellom kommunene om enhetlige og sammenhengende pasientforløp. Vi minner om at pasientforløpene starter og ferdigstilles i kommunene.

· Åpner for en langt mer fleksibel utvikling av sykehustjenestene i Innlandet framover.

· At dagen sykehusstruktur vil være bedre i stand til å sikre rekruttering, spesielt i mellomfasen mellom vedtak og oppstart av ny sykehusstruktur.

· Unngår de betydelige negative samfunnskonsekvensene som Mjøssykehusmodellen vil utløse.

· I større grad vil evne å sikre fortsatt «brukeropplevd god kvalitet» og gode skår på de fleste kvalitetsindikatorene, enn et stort sykehus med sine stordriftsulemper.

· Sikrer grunnlaget for fortsatt sykepleierutdanning i Elverum