Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har en nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn i lavinntektsfamilier. Vestre Toten har godkjent fire søknader for 2019. Disse sendes nå med forhåpninger om «napp» hos direktoratet.

Øverst på prioriteringslista settes prosjekt Biblioblingsen og aktivitet i hverdagen og ferier på biblioteket. 156.500 kroner søkes for å kunne gi

gratis mat og drikke til alle besøkende på Fyrverkeriet bibliotek mellom klokka 14 og 16. I tillegg skal det legges opp til aktiviteter her i skoleferiene.

Kultursjef Elisabeth Lund sier at realiseringen av et så stort prosjekt er avhengig av tilskuddsmidler fra direktoratet.

Berlintur

Det samme gjelder nummer to på prioriteringslista, som er tur til Berlin for ungdom, i regi av Fyrverkeriet Ung. Til dette søkes kroner 148.000.

Innkjøp av utstyr til den nye utstyrsbanken i Vestre Toten følger som tredje prioritet. I en sum på 200.000 skal det også settes av midler til daglig drift gjennom Raufoss idrettslag, langrenn.

Inn på lista smetter også et mindre prosjekt til fem tusen kroner. Det er Skautrollet 4H på Eina som håper å leie inn artister til karneval på Eina.

Blandede grupper

Direktoratet har 291 millioner kroner til disposisjon for formålet. Barn, unge og familier med lav sosioøkonomisk status, lavinntektsfamilier, innvandrerfamilier, familier med rusproblemer/psykiske vansker er målgruppa. Men blandede grupper med deltakere uten spesiell problematikk er erfaringsmessig sterkt ønskelig.