Det er i en pressemelding fra regjeringen at det kommer fram hvor mye Vestre Toten får i kompensasjon. I alt 115 kommuner som taper mest på endringer i eiendomsskatteloven, kompenseres med til sammen 71 millioner kroner i 2019.

«Fra og med 2019 kan ikke kommunene lenger ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i verker og bruk. Endringen fases inn over syv år. Lovendringen vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men også isolert sett gi kommunene lavere inntekter fra eiendomsskatt. Kommunene blir derfor kompensert for deler av dette tapet», opplyser regjeringen.

Samlet sett blir kommunene kompensert for om lag 2/3 av tapene.

Det er typiske industrikommuner som taper mest på endringen. Pengene er fordelt slik at kommunene som taper mest, vil få kompensert en større andel av tapet, mens kommuner med mindre tap, ikke vil få kompensasjon.

Grensen for når kompensasjonen trer inn, er et tap på om lag 17 kroner per innbygger.