«Kunnskap for en bedre verden», er NTNUs overordnede visjon for 2018 til 2025. Sentralt i dette er at mennesker skal kunne ta gode valg, basert på forskningsbasert kunnskap. Samtidig skal valgene vi tar være fundert på våre fire verdier: Kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull.

I år handler Forskningsdagene 2019 om miljø. På hvilken måte har miljøet forandret seg de siste årene. Forskerne og FNs klimapanel sier mye om det. Hva sier forskerne om hvordan vi kan unngå skrekkscenariene som klimapanelet viser oss. Vi har alle fått sett hva de store klimaendringene påvirker oss. Jordskjelv, flom og stadig mer ekstremvær får større konsekvenser for liv og helse i samfunn. Men kunnskap og teknologiutvikling gir muligheter for å øke den bærekraftige verdiskapingen og for å finne svar på store utfordringer. Miljø henger tett sammen med klima og bærekraft og gjennom FNs 17 bærekrafts mål vil NTNU bidra aktivt til å nå disse målene.

Vi må kutte i utslipp og fange og lagre CO2, det må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi. NTNU ønsker å være en samfunnsaktør som bidrar med forskningsbasert kunnskap og være et eksempel på tverrfaglig forskning innenfor miljø og klimautfordringene.

Vi har forskere ved NTNU som slår et slag for mer kunnskap rundt klimatilpassing av nye bygg. Klimaet i Norge varierer mye fra sted til sted, og fordi vi får mer nedbør som følge av klimaendringene må husene våre endres. Forskere våre NTNU jobber med karbonlagring i lavt voksende vegetasjon, mens andre har stort fokus på å nå togradersmålet i begrensning av global oppvarming. Vi må øke innsatsen i forskningen på hvordan CO2-utslippene skal håndteres. Studenter på NTNU har laget en bil som kan kjøre nesten 200 mil på 1 liter drivstoff. Og det finnes studieprogram hvor du kan være med å utvikle flytende vindmølleparker som installeres og driftes langt til havs. I tillegg har vi har forskere ved NTNU som også har sett på viktigheten av å ha tilgang på grønne områder og vannelementer for å redusere transportbehovet og Co2 utslippet.

Alt dette handler om å ha fokus på miljøutfordringene og ta klimavennlige valg i hverdagen. Forskere ved NTNU jobber sammen med Gjøvik kommune for å utvikle smarte, bærekraftige og innovative tjenester til kommunens innbyggere. På Gjøvik bibliotek og Litteraturhuset vil du få svar på hva er en SMART-by, hvordan jobber forskere med å lage smarte løsninger for Gjøvik og hvilke løsninger kommer snart.

For første gang under Forskningsdagene skal Vitensenteret Innlandet, Gjøvik kommune og NTNU arrangere forskningstorg sammen. Dette blir en spennende møteplass mellom forskningsmiljøer og publikum. På Forskningstorget skal Gjøvik Kommune presentere sin SMART – by satsing, en by som skal tenke nytt, digitalt og bærekraftig. Vitensenteret Innlandet vil gi barn og voksne et show som viser at verden rundt oss er så mye mer enn det vi kan se. Og NTNU i Gjøvik ønsker å vise hvordan hackere angriper systemene våre via et spill og hvordan utvikles ny teknologi for miljøvennlig vareproduksjon.

Det er viktig å skape begeistring og forståelse for forskning, i tillegg til å øke folks kunnskap på en underholdene måte. På Researcher`s Night på Vitensenteret Innlandet får du muligheten til å møte engasjerte forsker og selv prøve deg som en forsker for en kveld.

Vi ønsker deg velkommen til spennende dager hvordan du kan lære mer, bli mer opplyst og kanskje få svar på flere spørsmål på hvordan skal vi kan ta klimavennlige valg i hverdagen. Ta en kikk på forskningsdagene.no

Velkommen til Forskningsdagene 2019.