Fagforbundet vil at alle barnehageansatte skal ha gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, uavhengig av hvor de er ansatt. Vi er ikke imot private barnehager, men kritisk til at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift.

I kjølvannet av Storbergets rapport om finansiering av private barnehager har flertallet fått mye oppmerksomhet. Mye av kritikken kommer som en bevisst forvrengning av hva flertallet foreslår.

Kommunene har ansvar for å tilby barnehagebarn et likeverdig tilbud, uavhengig av eierskap. Derfor foreslår flertallet, utvalgets leder, Fagforbundet, KS, Virke og Utdanningsforbundet, en lokal samhandlingsmodell. Blant annet vil kommunen kunne bestemme at alle følger kvalitetskravene man er finansiert for. Dette sikrer at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Fagforbundet Innlandet mener derfor at flertallets forslag er fornuftig.

I 2018 kom det frem at avkastningen på barnehager var over tre ganger så stor som på Oslo Børs.

Det må bli slutt på ideologisk forsvar av profitt som fortrenger hensynet til kvalitet og til barna.

Dagens finansiering legger til grunn at kommunens utgifter per barn skal være førende for tilskuddene til private barnehager. Dette videreføres selvfølgelig av et flertall som ønsker en forutsigbar finansiering med rom for satsinger, egenart og mangfold. Det er Private Barnehagers Landsforbunds (PBL) foreslåtte modell som bryter med forutsetningene om likeverdig behandling. En nasjonal sats gir ulike økonomiske rammer i kommunale og private barnehager, i samme kommune. Fordi kommunene er ulike og har ulike økonomiske forutsetninger kan konsekvensen være nedprioritering av kommunale barnehager.

Flertallet anerkjenner at ikke alle private barnehager er like. Et stort antall barnehager sliter økonomisk. Mange av disse er «små». En ny finansiering må sørge for at tilskuddene treffer den enkelte barnehage bedre enn i dag. Et grunntilskudd, en basisfinansiering per barnehage, gjør at kommunene kan sørge for dette. Samtidig vil de store barnehagene få noe redusert tilskudd. Dette er helt normal omfordelingspolitikk.

Lik behandling er i mange tilfeller urettferdig. Det kan føre til større forskjeller og at mangfoldet reduseres. En likeverdig behandling derimot, åpner for at man kan prioritere barnehager noe ulikt. Dette vil sammen med andre forslag styrke de små, enkeltstående og ideelle barnehagenes posisjon.

PBL påstår at foreldrenes rett til å velge barnehage vil svekkes, og at «kommunen vil flytte barn fra ønskede private til uønskede kommunale barnehager». Dette er en svært dramatisk beskrivelse og samtidig også sterkt misvisende.

Flertallets forslag er et koordinert opptak. Dette vil styrke, ikke styre, foreldrenes valgfrihet. Kommunen får plikt til å ivareta kapasiteten i sektoren, ut fra nettopp lokale ønsker og behov. Ikke minst gjelder dette behovene til de private barnehagene.

Fagforbundet vil at velferdskronene skal gå til å lage verdens beste barnehage for barna, ikke ende som profitt for velferdsselskaper.