Store områder legges under asfalt i forbindelse med ny E6 langsmed Mjøsa. Gjøvik kommune starter nå også planarbeid for å etablere et grustak i området nær Eriksrudberget naturreservat. Vi i SV ønsker at veiutbygging ikke skal gi mer forstyrrelse av naturområder enn det som er helt nødvendig! I forbindelse med verdens miljødag 5. juni vil vi benytte anledningen til å sette fokus på dette.

Eriksrudberget er et naturreservat som har sørvendte og kalkrike bergvegger med spesiell flora og hekking av blant andre vandrefalk og hubro. Hubroen er en sterkt truet rød-listeart som hekker på kun 20 steder i Innlandet. Eriksrud/Eriksrudberget har nasjonale viktige verdier, som et av få områder berørt av E6-utbygging i Gjøvik, ifølge miljøfaglig konsekvensutredning av E6 Biri-Vingrom. Området Eriksrud/Eriksrudberget trekkes i denne utredningen frem som det mest kritiske området å ta hensyn til i vegarbeidet for å unngå unødvendige forstyrrelser. Trolig har området også internasjonale verdier.

Selv om grustaket ikke vil bli i selve naturreservatet frykter vi at dyre- og fuglelivet vil bli forstyrret av nærliggende aktivitet. Miljøfaglig konsekvensutredning av E6 Biri-Vingrom peker på dette som et problem, spesielt i anleggsperioden. Et grustak enda nærmere i samme periode må være både uheldig og unødvendig. Veitraseen er i stor grad gitt, men det må så langt mulig unngås å legge et grustak tett inntil et hekkeområde med truede fuglearter.