Mange forbrukere velger å vaske bilen sin hos en bensinstasjon eller et profesjonelt bilpleiefirma som sørger for ordentlige og ryddige forhold for sine medarbeidere. Dessverre finnes det også enkelte som velger å vaske bilen sin hos useriøse aktører som neglisjerer de strenge kravene myndighetene har satt til bilvask. Kjøp av bilvask fra useriøse aktører går utover både arbeidslivet, miljøet og samfunnet.

Det er å krevende foreta en eksakt beregning av hvor stor del av markedet for bilvask som betjenes av useriøse aktører. Virke har imidlertid utarbeidet et estimat som tilsier at mellom 114 og 266 millioner kroner unndras fra beskatning hvert år som følge av svarte bilvasktilbydere i det norske markedet. Sannsynligvis er det faktiske beløpet høyere.

Da NRK Brennpunkt for noen år siden rettet søkelyset mot den useriøse delen av bilvaskmarkedet, ble det dokumentert grove brudd på arbeidsmiljølovens grunnleggende bestemmelser. Vi er også kjent med at kontrolletatene gjennom sin tilsynsaktivitet har avdekket utnytting av utenlandske arbeidstakere, skattebedrageri og grov arbeidslivskriminalitet i relasjon til bilvaskvirksomhet.

Myndighetene har satt strenge krav til alle som tilbyr bilvask for å unngå at olje og andre miljøgifter havner på avveie. Kravene er kostnadskrevende å overholde, men bidrar samtidig til at naturen ikke tar skade av bilvask. De useriøse virksomhetene neglisjerer helt eller delvis kravene, og bidrar gjennom dette til høy lokal miljørisiko. I tillegg undergraves prinsippet om konkurranse på like vilkår i markedet når enkelte aktører opererer med kunstig lave priser i mangel på utgifter til korrekt håndtering av oljeholdig avløpsvann og farlig avfall.

Vi befinner oss midt i høysesongen for bilvask, og om kort tid skal mange ha ren bil til 17.mai. Som forbruker har du stor innflytelse. Ved å velge seriøse virksomheter på området for bilvask tar du ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet. Seriøse bilvaskvirksomheter sørger for å etterleve myndighetenes strenge krav til denne typen virksomhet. I tillegg sørger de for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte. Vår felles oppfordring i forkant av nasjonaldagen er: Vask bil en med ren samvittighet – styr unna de useriøse aktørene.