Gå til sidens hovedinnhold

Nå er den politiske plattformen klar

Artikkelen er over 6 år gammel

Dette er de enige om.

POLITISK PLATTFORM

[Hadeland:] Torsdag kveld sendte ordfører Willy Westhagen (GBL) ut dokumentet som viser hva samarbeidskonstellasjonen Gran bygdeliste, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne er enige om:

Overordnet:

Bedre samarbeidsklimaet i kommunestyret og det politiske liv for øvrig gjennom å vise respekt for hverandres ulike synspunkter. Finne rutiner for god og positiv samhandling til beste for kommunen og dens innbyggere.

Partene er enige om å arbeide for at Gran skal være en tydelig JA-kommune. Avslag på søknader om tiltak bør gis tydelige begrunnelser. Så lenge ingen viktige samfunnsinteresser tilsier at en søknad ikke kan innvilges, skal kommunen gi råd og veiledning om hva som skal til for at den kan innvilges.

Saksgang og saksbehandling bør forenkles, slik at vi kan frigjøre ressurser til å levere gode tjenester. Vi vil arbeide for en flat og effektiv organisasjon som konsentrerer ressursene om kjerneoppgavene. Omfanget av utredninger og kommunale planer bør begrenses.

1. Skole

Dagens skolestruktur fredes de neste fire år.

Revitalisere vedtatt kvalitetsplan for grunnskolen med særskilt satsing på kompetanseheving innenfor matematikk.

En nøye gjennomgang av kontroll- og skjemavelde med målsetning om å frigi tid til lærere for å utøve god læring. Rutiner som ikke direkte fremmer dette bør fases ut.

2. Barnehage

Det skal være barnehager i alle deler av kommunen.

Det skal arbeides aktivt for å gi mulighet til barnehageplass også utenom det årlige opptaket.

3. Eiendomsskatt

Beholde eiendomsskatten på dagens nivå med målsetning om en utfasing når økonomien tillater dette.

4. Helse og omsorg

Gran skal ha to sykehjem. Vi skal ha en nøye gjennomgang av det økende antall byråkrater med formål å få flere inn som "varme hender". Omsorgsboliger skal bygges. De ansatte er kommunens fremste ressurs for å opprettholde en verdig og inkluderende pleie.

5. Frivillighet

Kultur, idrett og frivillighet skal stimuleres og løftes frem gjennom aktiv dialog både med administrasjon og politisk nivå. Tilskuddsordninger skal minimum være på landsgjennomsnitt, og idrett og kultur skal likebehandles. Kulturskolen videreutvikles i tråd med kulturskolemeldingen.

6. Næringsliv

Ikke kjøpesenter i Mohagen.

Kommunen skal sikre at alle bedrifter som utfører arbeid for kommunen betaler sine ansatte minstelønn etter bransjens almenngjorte tariffavtaler.

Vi skal ha særlig fokus på tilrettelegging av grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

7. Bo- og tettstedsutvikling

Gran sentrum videreutvikles som regionsenter.

Brandbu skal være et levende senter for den nordre del av kommunen.

Vi vil legge til rette for fortetting og nærmiljøtiltak i kommunens mindre tettstedsklynger.

Det skal åpnes for spredt boligbygging og mindre byggeområder i hele kommunen, og fradeling av tomter skal være mulig hvis det ikke går ut over jordvern og naturvern.

Øvre grense for tomtestørrelser angitt i arealplanen skal økes til 2 dekar.

8. Bærekraft

Gran skal være i front for det grønne skiftet. Dette gjennom særskilt ressursbruk på etablering av grønne bedrifter. Videre skal alle kommunale prosjekt med en kostnadsramme over fem millioner ha eget klimaregnskap.

Vigga og sidevassdragene skal følges opp gjennom aktiv bruk av vannressursloven, naturmangfoldloven og vedtatte forskrifter for tilskudd i jordbruket. Partiene i denne plattform erkjenner at det arbeid kommunen har gjort på dette feltet har vært mangelfullt.

Kommunen skal i sine innkjøp prioritere kortreiste og økologiske produkter og en prosentandel av totale innkjøp av slike skal etableres med stigende andel i perioden. Videre skal kommunen være en aktiv pådriver for at lokale butikker selger lokalt produsert mat.

Vedtatt miljø- og klimaplan løftes frem og integreres i den daglige drift av kommunen.

I samarbeid med fylket skal kollektivtrafikksatsingen økes og bilavhengigheten reduseres bl.a gjennom bedre korrespondanse tog- buss.

Jordvern skal praktiseres strengt.

9. Infrastruktur og region

Kommunen skal aktiv arbeide for lavere bomsats på ny rv. 4.

Vi vil styrke og videreutvikle samarbeidet med Ringeriks-, Oslo- og Gjøvikregionen.

10. Arbeidsgiver

Gran kommune skal være en attraktiv, inkluderende og raus arbeidsgiver. De ansatte skal føle trygghet og inviteres til aktiv samhandling og dialog for å bedre arbeidsmiljø og gjennom dette kunne fortsette å gjøre en god jobb for kommunens innbyggere.

Gran, 29/10-2015

Miljøpartiet de Grønne Gran

Gran FrP

Gran Bygdeliste

Kommentarer til denne saken