Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur har pågått i mange år, og saken er utredet så langt det er mulig å fremskaffe et fullstendig og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Vi venter alle på en endelig beslutning. Samtlige kommuner i Innlandet har vedtatt sine standpunkt og fremmet sine innspill gjennom hele prosessen. Det samme har fylkeskommunen, pasient- og brukergrupper og fagmiljøene gjort.

Det er fortsatt et klart flertall som støtter det vedtatte målbildet som blant annet innebærer etablering av nytt Mjøssykehus i Moelv. Både styringsgruppa for prosjektet og deretter styret i Sykehuset Innlandet HF har fattet vedtak om det samme, og konseptrapporten bekrefter at en ny struktur med et nytt Mjøssykehus i Moelv kommer langt bedre ut enn referansealternativet.

Realisering av målbildet med etablering av Mjøssykehus i Moelv vil gi oss et framtidsrettet og bærekraftig sykehustilbud i Innlandet, både faglig og økonomisk.

Vi har akseptert betydelige endringer i sykehusstrukturen fordi man legger til grunn prinsippet om å sentralisere det vi må, men samtidig desentralisere det vi kan. Mjøssykehuset legger ikke bare grunnlaget for å desentralisere spesialisthelsetjenester til for eksempel lokalmedisinske sentre, men også muligheten for å desentralisere spesialisthelsetjenester fra Oslo til Innlandet.

Valdresregionen forventer at Helse Sør-Øst RHF og deretter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Foretaksmøte nå vil slutte seg til de samme vurderingene, og fatte endelig vedtak i sykehussaken i Innlandet, som også stadfester tidligere vedtak om etablering av Mjøssykehus i Moelv.