I disse dager ligger det ute et forslag om en ny sentrumsadkomst fra rv4, den skalte Huntonarmen. Man ønsker blant annet kortere vei inn til nye sentralt plasserte parkeringsplasser og fordele trafikken i bygatene. Man vil minke trafikken gjennom Strandgata og nedre del av Hunnsvegen.. Det skal bygges ny vei langs Hunnselva langs fabrikkområdet til Hunton og trafikken skal føres videre langs Brennerigata. Fortauet skal krages ut over elva. Det vil føre til fjerning eller forringelse av kantvegetasjonen, står det i konsekvensutredningen.

Behov for erosjonssikring ved nye brokar blir neppe svært vakre. Man kan si mye om ulike aspekter ved disse planene, men her vil jeg framsnakke Hunnselva som en liten perle i denne svært sentrale del av sentrum. Man kan heller utbedre området langs elva slik at man gjerne vandrer denne strekningen, ser på humler og bier og fossekall og spor etter bever. Her er det også flere flotte, gamle bygninger, som Vitensentret, Mølla og Støperiet. Her kan det være kafé, lekeplass, grøntområde, eller lignende., men ikke økt biltrafikk!

Viktigheten av levende, åpne og rene vassdrag i bynære strøk har fått økt fokus de senere årene. Både fordi det har sin egenverdi å bevare bynære vassdrag med sitt naturlige artsmangfold, men også fordi disse spiller en vesentlig rolle for befolkningens hverdag gjennom muligheter til rekreasjon og friluftsliv.