Jeger og Senterparti-mann, John Glenn Robertsen, vil tydeligvis dra i gang en jaktdebatt med NOAH, siden han skriver innlegg om hvor «uutholdelig» det ville bli om NOAHs arbeid for ville dyr fikk mer framgang. Det takker vi ja til; jaktindustrien – for det er i aller høyeste grad blitt en kommersiell industri – bør debatteres mer i samfunnet. Robertsen starter innlegget med å nevne NOAH og «brunsnegler» i samme setning – til tross for at vårt arbeid fokuserer på dyr som har et nervesystem, og dermed samme evne som oss selv til å oppfatte smerte og frykt. Siden også jakten går ut over de dyrene som beviselig kan oppleve smerte og frykt, er det like greit å fokusere på dem. Robertsen er imidlertid ikke så opptatt av de tusenvis av skadeskutte fugler, harer og andre mindre dyr som hvert år lider i norske skoger etter rekreasjonsjakt med skadeskytingsprosent på godt over 50 prosent, i henhold til Veterinærinstituttet. Kanskje tenker han at det er «fundamentalistisk føleri» – hva nå det er – å bry seg om disse dyrenes smerte? Eller er det muligens «menneskeliggjøring av dyr» å innse at også dyrs nervesystem fungerer helt utmerket – og gjør jakten til en meget dårlig opplevelse for dem.

Robertsen er uansett mer opptatt av jegerens opplevelser.«Vi er en nasjon av jegere», hevder Robertsen – og viser til at 145 000 drar på jakt. Siden NOAH på Facebook har over 150 000 følgere, kan vi også glede oss over at Norge er en nasjon av NOAH-støttespillere. For ikke å snakke om en nasjon av vegetarianere – hvor tallet er oppe i 200.000. Robertsen stadfester selv at jakt ikke kan forsvares ut ifra matauk. Det er isteden «atspredelse» og «opplevelse». Det er fint å få det ut i klartekst – jakt er først og fremst underholdning. Dessverre en form for underholdning som påfører andre levende skapninger smerte og død. Selvsagt må Robertsen også nevne det gamle «regulerings»-argumentet.

Det begynner å bli på tide å innse at naturen ikke «trenger» oss for å «regulere» opp den ene arten til et kunstig høyt nivå nettopp fordi noen ønsker å skyte mer av dem, mens en annen art reguleres ned til truet tilstand for å ikke konkurrere med jaktinteressene. Det er ingen hemmelighet at alle de store rovdyrene er på norsk rødliste, og at jaktorganisasjonene og Senterpartiet ønsker å holde dem der. Det er ingenting forsvarlig eller naturlig ved det. Når Robertsen likevel trekker fram jakt på arter som har «økt i antall», så får man – hvis argumentet skal ha noe som helst mening – gå ut ifra at han er enig med NOAH i jaktstans på alle arter som er truet eller nær truet, inkludert ryper og harer. Det hadde vært en god start. Når de ville dyrene utgjør kun 4 prosent av biomassen til verdens pattedyr, og vi selv står for 36 prosent (60 prosent er primært dyr i kjøttindustrien), vitner det om manglende magemål å forsvare jakt ut ifra at de ville dyrene blir «for mange», som Robertsen antyder.

Med «NOAHs filosofi ville det bli helt uutholdelig med ville dyr inn i boligområder og trafikken», hevder han. Det er uutholdelig nå – hvor de ville dyrene forsvinner i et alarmerende tempo. Det er flott at Robertsen har tro på at NOAHs filosofi kan snu denne naturkrisen, og bidra til at de ville dyrene bevares. Vi skal gjøre vårt beste – og allerede 26. oktober i år har vi en stor markering for nettopp de ville dyrene. I en framtidig verden hvor dyrene kanskje ikke har forsvunnet likevel, vet vi dessuten at det er rom for mange gode løsninger som vil bidra til at mennesker og ville dyr kan leve side om side: Tilrettelegging for ville dyr og natur i bynære strøk, viltoverganger over trafikkerte veier for å unngå påkjørsler, kunnskap om dyrs atferd for et mer avslappet forhold til ville dyr, ikke-letale anretninger for å avskrekke dyr fra steder de ikke bør være, og stans i jakt for underholdningens skyld – alt dette må vi som samfunn ta fatt i. Kort sagt; vi må skape en verden som ikke er uutholdelig for de andre artene vi deler jorda med.