De fleste vil være kjent med at styret i Helse Sør-Øst har godkjent målbildet til Sykehuset Innlandet med et hovedsykehus. Etter vår mening vil et slikt vedtak medføre samlet sett et svekket sykehustilbud i Innlandet. Uansett syn på det så er det ellers stor enighet om at i fasen fram til et hovedsykehus er etablert, så vil det bli tunge og vanskelige endringer i pasientbehandlingen på bakgrunn av HSØ sitt krav om økonomisk balanse på driften som forutsetning for støtten til hovedsykehus.

HSØ gjorde et annet viktig vedtak på sitt styremøte. I Oslo har det lenge vært stort engasjement om retningsvalg for utviklingen av Oslo-sykehusene. Innbyggerne har massivt sluttet opp om nytt sykehus på Aker og det er stor kamp rundt planene om å legge ned Ullevål til fordel for et nytt gigantsykehus på Gaustad (Rikshospitalet). Planene om å legge ned på Ullevål har medført en bred folkeaksjon som frontes av nå pensjonerte kreftlege Rolf Kåresen, en bastion i kampen mot brystkreft. Med bakgrunn i folkeaksjonens krav om å utrede opprettholdelse av akuttsykehus på Ullevål så tok Rødt sin stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes initiativ til et såkalt dokument 8-forslag. Det er stortingsrepresentantenes mulighet til å fremme forslag som gjelder komiteer de ikke sitter i selv.

1. Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

2. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.

Representantforslaget er reist sammen med Kjersti Toppe fra Senterpartiet og Kari Kaski fra Sosialistisk Venstreparti. I Oslo støttes det av Fremskrittspartiet, mens det er uklart om hva partiets stortingsgruppe vil gå for. Arbeiderpartiet er ikke særlig synlig i saken, men overraskende stille.

En side ved forslaget om å flytte ut av Ullevål, er at det medfører at store eiendommer sentralt i Oslo selges ut og området blir til spekulativ eiendomsutvikling. Dette er naturlig nok viktig for regjeringspartiet Høyre, men hvem andre mener at dette er viktig?

Ullevål Sykehus betyr mye for alle sykehus i Østlands-området, inkludert våre sykehus. Dette er det bred enighet om. Vi er urolige for hva HSØ sitt vedtak om å belyse Ullevål egentlig betyr. Det trengs en grundig utredning, retningsvalget og endringer ved regionsykehuset har stor betydning for tryggheten og sikkerheten for pasientbehandlingen ved innlandssykehusene.

Vi håper representantforslaget blir vedtatt når det kommer til behandling i mars. Vårt spørsmål, på bakgrunn av at Arbeiderpartiet er viktig for å få forslaget vedtatt, er: Hvordan stiller vår stortingsmann Tore Hagebakken seg til forslaget om å få en utredning av Ullevål?