Innlandet SV støtter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine krav til Staten i årets jordbruksoppgjør. Et tilbud fra Staten som ligger under halvparten av kravet som ble fremmet av faglagene gir ikke grunnlag for forhandlinger.

Ett år med pandemi viser til fulle hvor viktig det er å produsere trygg og god mat innenfor egne grenser. Og det viser hvor sårbare vi er for internasjonale svingninger. Hvis pandemien hadde kommet ut av kontroll kunne vi ha risikert problemer med transport av varer inn til landet, og da hadde vi vært ille ute. Sjølforsyningsgraden er på et lavmål, etter mange år med nedbygging av jordbruket.

Jordbruket kjemper på mange fronter, med nedbygging av matjord, lav inntektsutvikling og sviktende rekruttering til bondeyrket. De to siste elementene henger nøye sammen. Og det er det som årets jordbruksoppgjør først og fremst handler om.

Kravene til matsikkerhet og dyrevelferd fører til at mange bønder må fornye produksjonsapparatet, og da særlig driftsbygninger. Dette krever mye kapital, og fører til at mange vegrer seg for å gjøre nødvendig investeringer. Derfor er kravet om kompensasjon for investert kapital så viktig!

Uansett bruksstørrelse i norsk landbruk så handler det om desentralisert og småskala produksjon i internasjonal målestokk. Det gir lite sjukdom og lavt smittepress. Norsk matproduksjon er preget av restriktiv bruk av antibiotika og sprøytemidler, som gjør at vi skiller oss klart ut fra mange land. Det er betryggende for helse og miljø.

Samtidig bidrar bønder i bygder over hele landet til å holde kulturlandskapet i hevd. Ikke minst er det viktig å opprettholde beitebruket. Det utnytter naturressurser på en bærekraftig måte, og bidrar til et åpent og frodig kulturlandskap.

Kostnadene i norsk matvareproduksjon vil måtte være høyere enn i mange andre land. Men det er en kostnad som er verdt å ta, og som vil gi avkastning i form av trygg mat og gode naturopplevelser. Derfor må den jobben som bønder over hele landet utfører bli anstendig avlønnet!