Utdanningsforbundet Innlandet er svært opptatt av at arbeidsgiver nå ved gjenåpning av barnehager og skoler tar de veilederne som er utarbeidet på alvor. Vi får daglig tilbakemeldinger fra styrere, ledere og lærere som forteller om arbeidsgivere som i det store og hele er opptatt av barns og ansattes sikkerhet, samtidig som man legger planer for at det tilbudet som skal gis er pedagogisk forsvarlig. Dette er meget bra, og vi ønsker rose alle som nå står med skoa på og finner de beste løsningene.
Dessverre får vi også tilbakemeldinger om at det fra kommunalt hold er andre motiver som nå skyves foran og som virker ha sterkere prioritet enn veilederen. Ikke minst hører vi fra både ledere og lærere at arbeidsgivere faktisk ser bort ifra de tallene som anbefales, de omtalte kohortene.

Utdanningsforbundet Innlandet er meget bekymret for en slik praksis, og oppfordrer kommunedirektører og rådmenn i hele Innlandet til løfte frem forsvarlighet og sikkerhet i planleggingen.
I Hamar Arbeiderblad og på NRK sine nyhetssendinger kunne vi i forbindelse med aktivitet i fritidsområder lese og høre en forarget ordfører, Einar Busterud, som mener det burde være en smal sak for alle landets innbyggere å telle til fem. Dette er vi helt enige i, og ser ingen grunn til at arbeidsgiver skal telle lenger enn anbefalingene ved planlegging for kohorter i barnehager og skoler. Gjenåpning av barnehager og skoler må ikke bli en konkurranse i effektivitet og økonomistyring, det er andre hensyn som nå kommer først.

Er det noe vi vet, så er det at alle våre rektor-, styrer-, leder – og lærermedlemmer først og fremst er opptatt av barns og elevers trygghet, utvikling og pedagogiske tilbud. I den situasjonen som har preget landet vårt siden 12.mars og som kommer til å prege hele samfunnet i uoverskuelig framtid er det svært viktig at arbeidsgivere jobber sammen med profesjonen for å sikre at det vi nå tilbyr den neste generasjonen er så godt som vi klarer få til under de rådende omstendigheter SAMTIDIG som det er i tråd med veiledere og sittevernsanbefalinger.

Til alle styrere, rektorer og lærere som nå enten har gitt et barnehagetilbud i en uke eller som skal i gang med å åpne skolene for 1-4.trinn fom mandag, vil vi at dere skal vite dette: Utdanningsforbundet Innlandet står på profesjonens side og bruker alle anledninger til å påvirke myndighetene i riktig retning. Vi er så stolte av dere, og oppfordrer arbeidsgiver til å bruke den kompetansen dere har til å finne de gode løsningene.