Utbedring riksveg 4

Rv 4, Eina

Rv 4, Eina

DEL

Meninger

Det er med positivt fortegn jeg leser interessen for «nye veier»’s sitt ønske om å fortsette utbyggingen av veger på det indre østlandsområdet, og da med hovedvekt på RV4. Hvorvidt det er henvist til tunnel under Hovdetoppen eller ikke skal jeg ikke blande meg inn i her. Men bare det at de er interessert i strekningen Brandbu-Mjøsbrua lover godt.

Jeg mener det var Vestre Toten SP som for en tid tilbake lanserte en løsning som kunne være verdt å følge opp. Forslaget gikk i korthet ut på å følge dagens jernbanetrasé på vestsiden av Einafjorden. Dette ville i så fall føre til en reduksjon av problematiske situasjoner knyttet til kjente problemstillinger rundt trafikken over Lygna.

Et annet aspekt ved denne løsningen er reduksjon av dyrket mark relatert til en utbedring av eksisterende utbedring av RV4 med dagens beliggenhet kontra det på gjøre inngrep i skogsterreng som også er blitt et tema i forbindelse med miljøpolitikken. Dette er en side av miljødebatten jeg føler ikke er så sterkt relatert til vårt distrikt i skrivende stund, men dog ikke uaktuelt, og bør dermed inkluderes i debatten hvorvidt det vil ha noen klimapåvirkning eller ikke sett ut i fra et helhetsbilde hvor en slik trasé vil føre til reduserte drivstoffutgifter i form av redusert drivstoffutslipp kontra det å fjerne skog som vi jo vet er med og renser lufta for nettopp disse utslippene.

Totalt bør vi her se på den helhetlige utbedring av RV4 i Oppland/Innlandet som igjen forhåpentlig kan føre til en debatt også i Akershus/Viken. I denne sammenheng bør det heller ikke glemmes RV33, også denne på Akershus/Viken-siden. Dersom Gjøvik kommune nå kan enes om en felles innstilling med støtte til henholdsvis Vestre og Østre Toten, og gå sammen med disse to kommunene og sende en felles innstilling til fylkeskommunen, vil dette utgjøre en større tyngde vil jeg anta for å la nye veger få oppdraget med utbedring av de to mest prekære tilførselsvegene til vårt distrikt.

Dette vil forhåpentligvis igjen føre til et form for stimuli for etablering/reversering av offentlige arbeidsplasser relatert til vårt distrikt. Når vi nå da i tillegg ser at flere fylker (først Viken og nå Vestland) nå ønsker å reversere fylkesrefomen og sammenslåing, vil dette også kunne få en stor betydning.

I denne sammenheng mener jeg den partipolitiske diskusjon bør legges til side og også de kommunale uenigheter for å få til et felles løft for hele vår region. Det er naturlig at hver enkelt kommune vil gjøre det beste for sine innbyggere, samtidig som det i denne sammenheng vil gagne alle de tre berørte kommunene. Derfor burde det kanskje også vurderes å nedsette et regionsutvalg bestående av representanter for nettopp disse tre med tanke på en større vektleggelse av våre hovedinteresser overfor en større politisk enhet, samtidig som hver enkelt kommune som i dag har sine oppgaver og forpliktelser over sin respektive innbyggere og deres særpreg.

Frode I. Ingvaldsen

Glad i en helhetlig region


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags