Gå til sidens hovedinnhold

Ut av det blå får hjemmeboende pasienter i sommer plutselig vedtak om innvilget opphold på institusjon

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pasient- og brukerombudet har den siste tiden fått flere henvendelser fra pasienter som uventet har fått vedtak om opphold på institusjon. Et fellestrekk i disse sakene at pasienten selv ikke har søkt om opphold og heller ikke ønsker det. Ombudet stiller spørsmål om hvem som har behov for at pasienten legges inn på sykehjem? Pasientene fikk begrunnet vedtakene om institusjonsopphold med personalets ferieavvikling. Det er ofte for kort frist for å klage, med oppstart noen dager etter at pasient har fått vedtaket.

Medvirkningen svikter. Flere opplyser om at de ikke fikk medvirke i utformingen av vedtaket, eller ble spurt om dette var noe de kunne tenke seg. Ifølge lov om pasient- og brukerrettigheter har pasienter rett til å medvirke i egen tjeneste. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasienten. Det skal legges stor vekt på pasientens meninger og erfaringer. Ombudet mener det er viktig for tillitsforholdet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker at helsetjenesten innhenter pasientens synspunkter og tar retten til medvirkning på alvor.

Dersom pasienten er uenig i helsetjenestens vurdering av hjelpebehov, har pasienten rett til å klage. Det som imidlertid er en utfordring i flere av disse sakene er at pasient/bruker fratas reell klagemulighet på grunn av for kort tid fra vedtaket fattes til det trer i kraft.

Kommunen kan ikke begrunne vedtak om opphold på institusjon med at de ikke kan tilby forsvarlig helsetjenester i hjemmet under ferieavviklingen. Ombudet minner om pasientens rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen der du bor eller oppholder deg. Denne rettigheten gjelder også under ferieavviklingen. Kommunen kan ikke begrunne et vedtak om opphold på institusjon med ferieavvikling. Det er pasients behov og ønsker som skal være utgangspunktet for helsetjenesten som tilbys.

En positiv erfaring er at helsepersonell som jobber pasientnært tar til ordet for pasientens rettigheter. Vi får jevnlig spørsmål fra helsepersonell angående gjeldende lovverk. Det har i denne sammenheng medført at en pasient som ufrivillig fikk vedtak om opphold på institusjon isommer, nå får være hjemme i sin bolig. Takket være et årvåken og modighelsepersonell, som kontaktet pasient- og brukerombudet for veiledning.

Kommentarer til denne saken