Slik at det ikke skal være noe tvil, så ønsker Senterpartiet å bygge Hedmark og Oppland til det beste for alle innbyggere.

10. februar startet folkeavstemmingen om Innlandet eller Hedmark og Oppland. Er du fortsatt usikker? Her får du noen argumenter for å splitte opp Innlandet og gjenopprette Hedmark og Oppland.

Regionreformen, med inntektssystemet som fulgte med, har ført til en reduksjon i rammetilskuddet til fylkeskommunen på 25 milllioner kroner per år. I tillegg har Solberg-regjeringa snørt sammen pengesekken til regional næringsutvikling med 200 millioner kroner per år. Er fylket av Høyre egentlig ønsket som regional utviklingsaktør?

Noen påstår at vi spiller på folks følelser. Vi gjør ikke det! Men hvordan påvirker det deg å ikke bli hørt eller ikke kunne påvirke din hverdag? For eksempel skoletilbud, prioriteringer av fylkesveier, kollektivtilbud i ditt område. Å ikke kunne påvirke dette vekker følelser hos folk.

Det er ikke viktigst hvor fylkeshuset ligger. Det er som er viktig at er at vi har nok politikere til å holde kontakten med kommuner og folk. Fylkestinget har 57 politikere fra 26 av 46 kommuner, mens bykommunene i Innlandet har 39-47 politikere i kommunestyrene. Demokrati koster, men et godt og representativt demokrati er nødvendig for at tilliten til demokratiet skal være til stede.

Vi blir beskyldt for å reversere i stedet for å reparere. Vi mener at vi reparerer konsekvensene av Høyre-regjeringas regionreform. En reform som flytter makt, folk og penger. Et eksempel her er at ansatte fra tidligere Oppland slutter og nye ansatte er fra Hamar-regionen og Akershus. Regionreformen gir mer makt til færre.

Vi blir omtalt som «distriktenes frelser». Om vi ikke er frelsere så mener vi at distriktene er de som får lide for sentralisering av makt og penger. Vi skal ikke definere et godt lokaldemokrati slik andre mener vi gjør, men vi ønsker at hver og en av dere skal være med å ta avgjørelsen som påvirker framtida der dere bor. Det er demokrati!

Alle er vi enige om at alle skal tilbys gode tjenester. Men fylkeskommunedirektøren har bekreftet at flere oppgaver i fylkeskommunen er underfinansiert. Når i tillegg en besparelse på 60 millioner kroner hvert år framover er en salderingspost (for å få budsjettet til å gå opp), så blir det selv for politikerne vanskelig å se at dette ikke kan gå utover tjenestene i fylkeskommunen i neste omgang. Allerede nå står tilbud i distriktene laglig til for kutt.

Andre vil helst legge ned fylkeskommunen. Det vil ikke vi eller regjeringa.

Er du enig med oss i dette, da stemmer du for oppløsning av Innlandet og for Hedmark og Oppland.