Regjeringen skal få flere unge i jobb. I neste års statsbudsjett legger vi inn 900 millioner kroner til tiltak for å få de som er utenfor inn i jobb eller utdanning.

100.000 unge under 30 år står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. 45.000 unge er registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne. Det er altfor mange. Samtidig er situasjonen i arbeidsmarkedet bedre enn på mange år, det er svært høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det gir økte muligheter for å inkludere utsatte grupper som ikke deltar i arbeidsmarkedet.

Mange unge som står utenfor arbeidslivet, har sammensatte problemer. Dette kan være lite arbeidserfaring, ikke fullført videregående opplæring, nedsatt arbeidsevne og psykiske lidelser eller andre helseproblemer. Samtidig har kompetansekravene i arbeidslivet økt.

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Å sikre at unge får rask hjelp når de trenger det, er viktig for at de ikke skal falle utenfor.

I statsbudsjettet for 2023 vil regjeringen bruke 900 millioner kroner på tiltak som skal hjelpe flere inn i arbeid eller utdanning.

Ny ungdomsgaranti i NAV, flere læreplasser og en opptrappingsplan for psykisk helse vil sammen gjøre at flere unge vil få den oppfølgingen de trenger, for å kunne få seg en jobb.

For å sikre tettere oppfølging skal NAV-kontorene bemannes med betydelig flere veiledere. En fast kontaktperson skal bidra til å bedre koordineringen mellom ulike instanser, som for eksempel mellom NAV, helsetjenestene og utdanningssek­toren.

Hyppige møter med veilederen skal gi rom for å bygge tillit, avklare behov og finne frem til mulige løsninger. Slik kan terskelen for å fullføre fagbrev eller annen videregående opplæring bli lavere. Hjelpen må også komme tidligere.

Videregående opplæring har på mange måter blitt en inngangsbillett til arbeidslivet. For regjeringen er det derfor viktig å prioritere tiltak som gjør at flere fullfører videregående opplæring – enten som ungdom eller som voksen. Vi foreslår derfor å øke budsjettet med 330 millioner kroner til fullføring og kvalifisering i videregående.

Regjeringen prioriterer blant annet å øke tilskuddet til flere læreplasser, styrke ordningen «Fagbrev på jobb» og øke borteboerstipendet og utstyrsstipendet i videregående opplæring. Budsjettforslaget legger også til rette for flere lovendringer som til sammen skal bidra til at flere fullfører videregående og dermed har større mulighet for en varig tilknytning til arbeidslivet, eller redusere muligheten for å havne utenfor.

Vi tar sikte på å fremme forslag om ny opplæringslov våren 2023.

Psykisk helse er et viktig satsingsområde for denne regjeringen, og derfor vil vi neste år prioritere psykisk helse. Det gjelder både forebygging og behandling.

Pengene skal særlig gå til satsinger knyttet til barn og unge, både når det handler om psykisk helse og rusproblematikk. Neste år vil vi legge frem en opptrappingsplan for psykisk helse.

Økende ulikhet er grunnleggende urettferdig og kan bidra til å undergrave det norske samfunnets største fortrinn: et velorganisert og tillitsbasert samfunn med like muligheter for alle.

Arbeid er vår viktigste ressurs til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller, motvirke fattigdom og gi den enkelte mulighet til økonomisk selvstendighet. Vi skal samarbeide på tvers av ansvarsområdene arbeid, helse og utdanning for å få flere i jobb. Dette er til beste for den enkelte og for samfunnet som helhet.