Nordre Land kommune planlegger store endringer i mottak av flyktninger og fremmedspråklige – grunnen er at det kommer færre innvandrere til Norge på grunn av en svært streng innvandringspolitikk.

Læringssenteret har ansvar for norskopplæring og integrering – veiledning av flyktningene som kommunen bosetter og for norskopplæring til andre innvandrere. For alle er det forståelig at Læringssenteret må endre seg i forhold til behovet, men blir det en bedre og billigere tjeneste om vi nedlegger læringssenteret?

Istedenfor å sette seg ned sammen med de ansatte og finne ut hvordan vi løser dette, har kommunedirektøren fått en ekstern vurdering av tjenesten til flyktningene. Her er det listet opp alternativer: beholde læringssenteret, legge bosetting og veiledning og økonomiske ordninger til Nav og norskopplæring/grunnskole kan plasseres på skole – men det passer ikke særlig godt. Eller så kan man samarbeid med andre kommuner eller legge tjenesten ut på anbud. Noen helhetlig økonomisk beregning er ikke gjort.

Det har vært møter med de ansatte, men de ansatte selv synes ikke at de har blitt lyttet til. De har heller ikke anledning til å diskutere saken åpent. Har ansatte i Nordre Land kommune munnkurv? Er vi ikke for et samfunn med åpenhet, tillit og demokrati?

I dag er det 30-40 personer som får norskopplæring og går på grunnskole på Læringssenteret. Kommunedirektøren foreslår at tjenesten legges ned og ut på anbud. Skal undervisning til flyktninger legges ut på anbud? Skal lærerne konkurranseutsettes?

I Nordre Land er vi bekymret over lavt utdanningsnivå og få arbeidsplasser – da må vi vel ikke gi bort lærerarbeidsplasser?

Hvordan blir dette for deltakerne i introduksjonsprogrammet?

Har noen spurt dem?

Hvordan skal deltakerne rekke å levere og hente barn i barnehage og på SFO når de selv skal ta buss til Hov, Gjøvik eller Lillehammer? Hvorfor skal de da bo i Nordre Land? Med nåværende transportmuligheter vil det trolig ikke la seg kombinere.

Har noen sett på økonomien i dette? Staten gir tilskudd til dekning av kommunens utgifter i forbindelse med mottak av flyktninger. Det vil variere med antall og hvor lenge de har vært her. Men Statens generelle tilskudd til kommunen beror på hvor mange innbyggere kommunen har. De 30-40 personene som i dag er på Læringssenteret, har barn i alle aldre, det gir dermed et betydelige tilskudd til kommunekassa.

«Kommunen vil ikke ha oss». Dette utsagnet har jeg hørt flere ganger. Jeg blir trist. Har kommunen vedtatt å bosette flyktninger, så skal vi også å ta vel imot dem. Nordre Land skal være en god kommune å bo i.

Utdanning er sentralt for å komme seg i arbeid i Norge. Læringssenteret har et godt og kompetent faglig miljø. De setter krav til deltakerne og motiverer dem til videre utdannelse og arbeid. Behold læringssenteret. Anbud og konkurranseutsetting bør politikerne avvise!

Det kan også vise seg å være kortsiktig. Antall flyktninger i verden øker. Nordre Land kan bli bedt om å bosette flere enn vi gjør i dag.