Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus og har invitert alle berørte beitelag og kommuner til møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet på Lygnasæter Hotell fredag 4. august.

På dagsordenen står orientering om skadesituasjonen på Hadeland, Toten og i Hurdal, praktiske konsekvenser for beitebrukerne, og økonomiske konsekvenser med kompensasjon og forutsigbarhet for beitebrukerne.

Kommunene kan stille med inntil tre deltakere hver, inkludert skadefellingsleder. Beitelagene kan komme med to representanter per lag.

Rovviltnemndene i region 3 og 4, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er også invitert til å delta med én representant hver.

Møtet vil være åpent for media.

Tidligere denne måneden ble det gjort kjent at Miljødirektoratet delegerer myndigheten til å tillate bruk av løs på drevet halsende hund ved skadefelling på ulv til Fylkesmannen. Det skal gjøre det enklere og raskere å felle ulv som befinner seg i prioriterte beiteområde.

«Det innebærer at kommune, skadefellingslag og Statens naturoppsyn kan bruke slike hundetyper fra dag én ved skadefelling av ulv, dersom dette er et hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå uttak», skrev Fylkesmannen i Oppland i en nyhetsmelding.

Statens naturoppsyn kan på vanlig måte bistå ved skadefellingsforsøk der det er ønskelig.