Ulven er merket som: Kritisk truet i Norge som betyr at den har ekstremt høy risiko for å dø ut. Den er en naturlig del av økosystemet vårt og norsk natur. Derfor kan vi ikke tillate eksessiv jakt av ulven.

Ulven har i flere tusen år levd i norsk natur og er en art som hører hjemme i den norsk skogen. Økosystemet vårt er bygget opp under flere arter, planter og faktorer- og når man endrer eller tar noe ut av økosystemet så endrer hele økosystemet seg. Ulven er en viktig rolle for naturlig utvikling, den regulerer og gir oss et stabilt økosystem. Ulvebestanden er ikke levedyktig og de skandinaviske ulvene står ovenfor et stort problem med innavl, som truer det biologiske mangfoldet og genetisk variasjon.

Største årsaken til at sauer går tapt under beite er av nesten helt andre grunner enn ulven, Ulven tar rundt 2 % av sauene som går tapt. Største årsaken til sauene som går tapt er ulykker, blir tatt av parasitter eller får sykdommer og infeksjoner.

Unge Venstre vil ta vare på de truede artene og sikre et bærekraftig genetisk og biologisk mangfold. Ulven og andre rovdyr ser ingen landegrenser, derfor vil Unge Venstre ha en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene, inkludert ulven. Unge Venstre ønsker også en kunnskapsbasert forvaltning av rovdyrene, derfor vil vi legge ned dagens ordning med rovviltnemndene og erstatte det med et rådgivende nasjonal rovviltnemnd bestående av fagfolk, som jurister og biologer.

Vi kan ikke fjerne alt vi ikke liker, og vi må ta ansvar for naturen og det biologiske mangfoldet vårt, også i tråd med våre internasjonale forpliktelser og naturmangfoldloven; «Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.»