Skålvektas funksjoner er det noe de aller fleste kjenner til. Det foregår på den måte at det er to skåler som blir hendt opp i hver sin ende av en vektstang, denne blir så lagret opp på midten slik at det blir likevekt. Dersom det er plassert større vekt på den ene skåla vil denne gå lenger ned. Ikke likevekt, eller størst verdi.

Dette kan lett sammenlignes med ulveforvaltningen for og få et overblikk over hva som kan vektlegges høyest. Vi kan kalle den ene for vektskål A og den andre for vektskål B. På vektskål A plasserer vi ulempene og skadene ved ulveforvaltningen, på vektskål B plasserer vi verning av ulv, ulveforliket.

Vektskål A. Ulempene er:

1. Skader og drap på husdyra, derav nedlagte gardsbruk og ødelagt næringsvirksomhet. Mange må flytte fra sine hjem, reineiere blir også skadelidende.

2. Omkostningene med hele ulveforvaltningen, dette vil være enorme beløp. Det må vel være et visst regnskap og budsjett for dette, eller er det hemmelig?

Vi skattebetalere har vel rett til og vite hvor store beløp som blir brukt for å bevare dette rovdyret, ulven. Det kuttes og spares på alle bauger og kanter, men på ulveforvaltningen kan det brukes ukjente summer. Det må vel da finnes noe dokumentasjon på hva dette koster og hvor pengene kommer fra? Det vil vi gjerne få opplysning om.

3. Redsel for og ferdes i skog og fjellområder. Det er ikke alle som er like modige som ulvevernere. Ulven er et potensielt faremoment for alt levende, dyr og mennesker. Det blir mange som blir redde for å ferdes i skog og fjellområder. Dette er tre deler med stor vekt.

Vektskål B. På denne vektskåla er det forskjellige argumenter som legges på, for at det skal veie opp for det som er lagt på vektskål A.

1. Det kom et påbud (ordre) fra EU at ulven måtte bevares, for den var sterkt utrydningstruet, og dermed måtte den også fredes. Dette kan ikke stemme da det er et tusenvis antall ulver i hele Europa. Ikke i England, for dit er bare sendt noen få valper. Ellers i Sverige og Norge er ulvene innført og satt ut, dette er bevist av flere forskere og vist på flere dokumentarer på fjernsynet.

2. Ulven var svært viktig for det biologiske mangfoldet. Dette er noe forskere og jurister strides om.

3. Det ble også vedtatt en lov, naturmangfoldloven. Etter denne kunne en som drepte en ulv eller ble mistenkt for ulvejakt, straffes strengt. Da bestemte et flertall av politikere på Regjering og Storting at det skulle være en forvaltning av ulven, slik at sau og andre husdyr kunne gå fritt i naturen uten skade, også tam rein.

Politikere og vernere har arbeidet iherdig i mange år med denne forvaltningen som ikke er kommet et eneste lite steg videre, de strever og strever og går, «på stedet hvil»

Jeg vil sammenligne dette med en tredemølle. En går og går uten komme videre, det er bare den som ved gå får noe trening. Ulveforvaltningen blir også bare en ønsketenkning, et luftslott som blinker forlokkende i det fjerne, med null verdi.

Når det gjelder bevaring av ulven kan det sammenlignes med noe som går igjen som en rød tråd igjennom både gammel og ny historie: propaganda, manipulering og hjernevasking.

Det som blir lagt på skål B kan på ingen måte veie opp mot vekta av skål A.

Når det gjelder ulveforvaltningen kan en ikke bruke uttrykket: «Hensikten helliger midlet».

Innlegget er forkortet, red. anm.