Som nye dekaner ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) vil vi videreutvikle samarbeidet med Innlandet om best mulig utdanning av leger i Norge.

Vi vil utdanne leger i Innlandet, både ved en ny campus og gjennom praksis i hele regionen. Dette vil vi gjøre i godt samarbeid med kommunene, sykehusene og andre utdanningsinstitusjoner i regionen, blant annet NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I vårt innlegg i Oppland Arbeiderblad 13. januar 2023 skrev vi at vi ønsker å åpne UiO Campus Innlandet høsten 2025. Vi bygger på de gode erfaringene vi har med samarbeid med Innlandet om praksisplasser i 21 år, og at vi har utviklet en modell for desentralisert campus på Sørlandet, som tar imot sine første studenter til høsten. Vi starter nå prosjektarbeidet for UiO Campus Innlandet med mål om at studentene skal studere og bo i Innlandet de tre siste studieårene ved Det medisinske fakultet, UiO.

Det er bra at det er stort politisk engasjement om medisincampus på Innlandet, men vi ser i innleggene til Harald Bakke i Oppland Arbeiderblad 14. februar og Marthe Lundgjerdingen 22. februar, at det verserer feilaktige opplysninger og antakelser om medisinstudiene.

For det første er det ingen kamp om medisinutdanning i Norge mellom fakultetene. Tvert imot er det et godt samarbeid mellom dekanene ved de medisinske fakultetene. Vi er enige om at det raskt trengs flere studieplasser til medisin i Norge, og at vi må utvikle desentral undervisning og nye campus for å utdanne flere leger i Norge (jamfør også Grimstadrapporten fra 2019).

Videre oppgis det feil dimensjon av våre første planer for medisincampus ved Innlandet. Siden UiO som eneste medisinske fakultet i Norge har to opptak til medisinstudiet i året, blir kapasiteten ved UiO Campus Innlandet i første omgang 40 studenter: Ti studenter fra hvert kull skal gjennomføre fjerde og femte studieår ved UiO Campus Innlandet. Vi planlegger også for at sjette og siste studieår gjennomføres ved UiO Campus Innlandet, samt at antallet studenter fra hvert kull kan økes.

Medisinstudiet er et profesjonsstudium, der klinisk praksis ved sykehus, på sykehjem og hos fastleger er helt sentralt. Det kreves erfarne spesialister og forskningskompetanse blant lærerne som skal undervise, samt et bredt og stort nok pasientgrunnlag der medisinstudentene har sin praksis. Dette er bakgrunnen for at det ikke vil være mulig at flere universiteter har medisinstudium knyttet til ett mindre sykehus.

En viktig del i legeutdanning er tverrfaglig samarbeid. Medisinstudentene skal trene på å jobbe sammen med annet helsepersonell, som for eksempel sykepleiere, og andre samarbeidspartnere, som for eksempel NAV. Vi vil derfor utvikle et godt samarbeidet med de andre høyere utdanningsinstitusjonene i Innlandet, både NTNU og Høgskolen i Innlandet.

Stadig flere innbyggere i Norge mangler fastlege. Til sykehus er det nå vanskelig å rekruttere leger, og særlig legespesialister. Legemangel har blitt et problem i alle deler av landet. Mange leger som er utdannet ved desentraliserte utdanninger vil trolig ønske å fortsette å jobbe i det samme området de ble utdannet i, og som vil bidra til rekruttering av nye leger. Derfor ser vi det som svært viktig at UiO starter en medisincampus ved Innlandet så snart som mulig.

UiO har over mange år hatt et tett og godt samarbeid med Sykehuset Innlandet, fastleger og kommuner i Innlandet om praksis i medisinstudiet. Innlandet er vår viktigste samarbeidspartner for praksis innen allmennmedisin, psykiatri og somatikk. I alt ti sykehusleger og over 25 fastleger i Innlandet er ansatt i deltidsstillinger ved UiO for å drive forskning og veilede studenter. Med etablering av UiO Campus Innlandet vil flere leger bli deltidsansatt på UiO med arbeidsplass i Innlandet. Det er bra med tanke på rekruttering av leger til Innlandet og vil også løfte både kvalitet og omfang av medisinsk forskning og utdanning i hele regionen.

Vår satsing på desentralisert medisinutdanning er svært kostbar og krever store ressurser fra UiO. Vårt arbeid med UiO Campus Innlandet er ikke begrunnet med at flere ressurser skal gå til Oslo. Tvert imot tar vi vårt ansvar for en stor befolkningsgruppe på alvor ved å etablere en medisin-campus i Innlandet så snart som mulig.

Vi inviterer alle engasjerte til konstruktiv dialog om dette temaet og mottar gjerne invitasjoner til å informere mer om saken.