Universitetet i Oslo vil utdanne gode leger, og studieplanen er godt egnet for å drive desentralisert utdanning ved Sykehuset Innlandet.

I dag utdannes 240 medisinstudenter hvert år i området til Helse Sør-Øst. Grimstad-utvalget anbefalte at dette økes med over 200. Derfor bør antallet studieplasser økes ved Universitetet i Oslo (UiO).

Sykehuset Innlandet og UiO har de siste 21 årene utviklet et tett og godt samarbeid. Sykehusene til SI på Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum, Reinsvoll og Sanderud utgjør i dag UiOs største samarbeidspartner for praksis i studiet. I tillegg samarbeider vi om akademisk og faglig utvikling gjennom undervisning og forskning. I alt ti sykehusleger og over 25 fastleger i Innlandet er nå ansatt i delstillinger ved UiO.

UiO Campus Innlandet planlegges å stå klar høsten 2025. Da har vi allerede to års erfaring med drive desentralisert medisinutdanning på UiO Campus sør ved Sørlandet sykehus. Vår avtale med Sykehuset Innlandet innebærer at vi starter med 20 studenter på fjerde og femte studieår, altså at 40 medisinstudenter til enhver tid utdannes ved sykehusene og kommunene i Innlandet. Ambisjonen er å utvide, både ved å øke antall studenter fra hvert kull som får studere i Innlandet, og ved å inkludere sjette studieår i UiO Campus Innlandet.

Vi ønsker å bruke bredden av helseforetaket i Campus Innlandet. I påvente av en ny sykehusstruktur i Innlandet vil campusen integreres i de nåværende sykehusene.

Da studieplanen for medisinstudiet i Oslo ble laget, var ett av ønskene å legge til rette for desentralisert utdanning. UiO vil bruke erfaringer fra egen og andres desentraliserte campus når Campus Innlandet planlegges.

UiO fortsetter arbeidet med å utvikle desentraliserte utdanningstilbud, og vi vil sikre dette også innen psykologi. Det er vårt mål å koble dette tydelig til UiO Campus Innlandet.