Svaret fra de fleste medisinske fagmiljøene, sykehusdivisjonene, tillitsvalgte og brukerutvalget var tydelig da prosjektledelsen spurte om hvilken funksjonsfordeling de syntes var den beste i nullplussalternativet; de vil ikke ha det.

Sykehusene på Gjøvik og Lillehammer sier rett ut at de mener nullplussalternativet kun vil løse noen utfordringer i divisjon Elverum og Hamar, ikke i hele Innlandet.

– Divisjonen står samlet i en vurdering om at nullpluss alternativet ikke vil løse noen av dagens utfordringer. Det er vår oppfatning at nullpluss verken er faglig eller økonomisk bærekraftig på kort, mellomlang eller lang sikt, skriver de i høringen.

Les alle høringssvarene her.

Tilsvarende tilbakemeldinger får prosjektledelsen fra flere miljøer som verken ser hvordan en fortsatt spredt struktur skal løse rekrutteringsproblemene, samle fagmiljøer og fag som for pasientens del burde finnes under samme tak, eller gi overskudd til helt nødvendige investeringer i teknologi og hensiktsmessige bygg.

Selv i divisjon Elverum - Hamar påpekes det at hva som er mest hensiktsmessig, vil være en avveiing av ulike hensyn. På den ene siden behovet for faglig samling grunnet medisinsk, teknologisk og kostnadsmessig utvikling. «På den andre siden finnes hensynet til å bevare tilbudene der de i dag er geografisk plassert med tanke på lokal samfunnsutvikling, lokal beredskap og lokale arbeidsplasser», skriver divisjonen. Slik framstår det som også denne divisjonen ser at disse hensynene ikke peker i samme retning.

I siste styremøte orienterte prosjektdirektør Roger Jensen om medvirkningsprosessen, og konstaterte at ansatte synes utredningene går så raskt framover nå, at det er tøft å henge med i svingene. Til Hamar Arbeiderblad sier divisjonstillitsvalgte ved Elverum - Hamar at de opplever høringssvarene som uheldige for prosessen.

– Det skal være to likeverdige alternativer, og da må de bli sett på som likeverdige, uttaler de.

Det er bare det at det er ikke to likeverdige alternativer. Som prosjektleder Tom Eilertsen har presisert, er det utredningene som skal være likeverdige. Utredninger av hele nullplussalternativet og hva det innebærer for tilbudet i hele Innlandet, opp mot den valgte hovedmodellen med Mjøssykehuset. Og det er jo ikke «ledelsen» i Sykehuset Innlandet som har bestemt seg for hovedmodellen, den er vedtatt av Helse Sør-Øst og bekreftet av helseministeren.

Les også

Dette Gjøvik-sykehuset ville blitt et av verdens beste

Etter å ha sagt i høringen at de mener dette ikke er en god løsning, har flere likevel svart hva de tenker er den beste av de to modellene for funksjonsfordeling mellom Hamar og Lillehammer, til utredningen som skal gjøres av dette nullplussalternativet. Kort oppsummert handler det om å samle mest mulig, og da gjerne i det skisserte erstatningssykehuset på Hamar.

Siden det er helsetilbudet det faktisk handler om dette her, må rådene fra de medisinske fagene tillegges stor vekt. Men vi vet jo at det er en rekke andre hensyn som også ligger i kriteriene. Det blir spennende å se hvordan utrederne til slutt vekter disse opp mot hverandre.

Men til sjuende og sist vil økonomi bli det viktigste premisset. Statsministeren har overfor OA avvist at totalramma vil øke mer enn å ta opp i seg prisstigningen. Når flere kommuner nå skal sokne til Mjøssykehuset og sengetall er oppjustert, er det allerede blitt for stort. Noe av det som burde samles, må ut av hovedsykehumodellen.

Det er leit at vi allerede nå må innse at dette vi har ventet så lenge på, ikke blir optimalt når det endelig skjer. Trist er det derfor at Innlandet fortsatt slåss om bitene, i stedet for å jobbe sammen for å få ei større kake.

Det hadde jo vært interessant å se hva som var mulig om alle trakk i samme retning.