Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag vil vite enda mer om Arbeiderpartiets landbrukspolitikk. Det er bra. Vår politikk for forsterket skogbasert industri og trygg mat på norske ressurser skaper sikkerhet for alle i Norge. Beredskapen må bedres. Flere trenger arbeid.

Vi tar først en tur innom skogen. I dag eksporteres for mye av våre flotte og verdifulle ressurser kun som råstoff til Sverige. Vi er i for stor grad en råvareeksportør. Arbeiderpartiets program vil gjøre oss til et sterkere i industriland. Derfor vil vi øke investeringene i skogbasert industri og sørge for at videreforedlingen av skog tilsvarer mengden tømmer som hogges i Norge. Arbeiderpartiet sikrer mer kapital til forsterking av skogindustrien. Dessuten øker vi tilskuddene til skogplanting for å sikre indsutrien råstoff også i framtiden. Dette er i tillegg et glimrende tiltak for skaffe sommerjobber til flere ungdom i Norge. Her kommer vi til å kutte utslipp og skape jobber i Innlandet!

Vi kommer også til å stanse en utvikling hvor de rikeste eller utenlandske investorer tar over stadig mer av ressursene våre. Derfor vil vi blant annet innføre demokratisk kontroll med prisene for rene skogeiendommer slik vi har for andre landbrukseiendommer. Vi brenner for at våre rike naturressurser skal bidra til lokale jobber, og at verdiene skal være spredt på hendende til de mange lokalt eller eid i fellesskap.

For jordbruket og næringsmiddelindustrien er Arbeiderpartiets mål også krystallklare. Vi vil sørge for at Norge produserer nok, naturlig og trygg mat på våre norske naturressurser. Det gir folk arbeid, trygghet og god helse. Vi vil styrke kanaliseringspolitikken for å øke kornproduksjonen og forsterke beredskapen. Et variert familiejordbruk i hele landet er det vi jobber for.

Gjems ønsker hardtslående utspill. Ved flere viktige korsveier for jordbruket har Arbeiderpartiet nettopp vært en tydelig motvekt til Frp- og Listhaug-politikken som sentraliserer og svekker beredskapen. Forsterket produksjon på lokale ressurser fra både natur og arbeid er den røde tråden i alt vi har gjort:

1. Våren 2018 la vi fram vår opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser. Arbeiderpartiet vil ha matproduksjon, næringsmiddelindustri og arbeidsplasser i hele Norge, det motsatte av politikken til Høyre og Frp som sentraliserer jordbruket.

2. Under tørkekrisa den påfølgende sommeren var Arbeiderpartiet igjen tydelig og tidlig på. Vi presset regjeringa. For oss var det var helt avgjørende å berge bondens økonomi. I tillegg til krevde at Stortinget måtte ta lærdom. Derfor foreslo vi også en offentlig evaluering av hvordan sentraliseringa i jordbruket og kvote- og strukturutviklingen også øker sårbarheten og svekker beredskapen i møte med slike ekstreme værsituasjoner og et klima i endring.

3. Arbeiderpartiets prioritering av maten kom nok en gang klart fram i høst. Vi ville reforhandle jordbruksavtalen for å øke lønnsomheten i næringa. Slik kunne flere i Norge fått jobb med det livsviktige arbeidet med planter og dyr. Etter vårt skjønn hadde det vært naturlig at Norge hadde satset på økt aktivitet og forsterket økonomi i jordbruket under krisa, men Bollestad og høyreregjeringa var som vanlig bare negative til våre forslag. Fra mange andre var det taust.

På tross av at vi ikke har fått flertall for våre viktige forslag nå, gir vi oss aldri. Sammen med blant andre Gjems håper jeg vi skaper et nytt stortingsflertall som forsterker bondens økonomi, lar flere ungdom i Norge få arbeidserfaring med planter og dyr og tar vare de beste kvalitetene med norsk matproduksjon. Desentraliserte arbeidsplasser, stolt kultur som med setringa i Innlandet, og høykvalitets mat med lavt antibiotikainnhold som gir oss god helse, er verdt å kjempe for oss alle.