Den norske modellen handler om at arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene arbeider som et lag mot samme mål. Trepartssamarbeid er det mest grunnleggende særtrekket. Men vi trenger også trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, folkevalgte og tillitsvalgte! Arbeid til alle er det overordnede målet. Et velorganisert arbeidsliv med høy organisasjonsgrad er det viktigste premisset for et samfunn preget av rettferdig fordeling, demokrati og økonomisk og politisk stabilitet. Slik jobber partene i arbeidslivet og myndighetene sammen for vår felles trygghet.

Det å finne gode løsninger innenfor dette samarbeidet er et kontinuerlig arbeid. Vi bruker begrepet fagbevegelse, men uten kontinuerlig arbeid vil vi ikke ha noen bevegelse. Vi må ha en arbeiderbevegelse som utvikler seg i takt med det samfunnet vi lever i.

Vi vet at flere og flere barn vokser opp i fattigdom. Dette er et økende problem også i Innlandet. Vi kan se dette på flere arenaer som for eksempel innen breddeidretten og kultur der deltakelsen går ned og prisene opp. Da får ikke alle sammen muligheten til å delta.

Kampen mot fattigdom har to sider. Vi må finne løsninger som forebygger fattigdom her og nå. Den mest omfattende kampen med å utjevne sosiale forskjeller og fjerne fattigdom skjer gjennom universelle velferdsreformer og politikk som gir alle like muligheter.

Vi trenger tiltak som treffer hele laget, ikke en politikk for dem som har mest fra før. De som har minst, må få mer. Høyreregjeringens tid med forfordeling til de som har mye fra før er forbi. Sittende regjering har hørt på fagbevegelsen og de har kommet fram til mange viktige tiltak sammen:

Regjeringa stiller med strømstøtte. LO har regna ut at den betyr det samme som to prosent mer i lønnsoppgjøret.

Barnetrygden har økt. Det er noe av det mest treffsikre vi kan gjøre for å hindre barnefattigdom.

Barnehageprisene er senket, og studiestøtta har økt.

Det er bevilget 125 millioner til breddeidretten for å få opp deltakelsen og prisen ned.

Disse tiltakene har til sammen bidratt til at flere kan leve meningsfylte liv, og at forskjellene i samfunnet blir mindre. Det tar tid å rydde opp i mange av Erna Solbergs usosiale kutt gjennom åtte år. Regjeringen har kommet godt i gang samtidig som Europas kriser håndteres med stø hånd.

Historien vår viser at samarbeid var og er viktig. Fagbevegelsen har gått foran og kjempet fram tariffestede goder. Arbeiderpartiet fulgte opp med lovfesting og utvidelse av ordningene. Sosialdemokratisk politikk har vært forløper for lover og reformer, som igjen har vært avhengige av fagbevegelsens støtte for å kunne bli en realitet.

En jobb å gå til gir frihet, trygghet, fellesskap og muligheter for hver enkelt av oss. Samtidig som det er en styrke for fellesskapet at mange er i jobb. Bedre lønns- og arbeidsvilkår er og blir ett viktig tiltak for å redusere fattigdom.

For å kunne forstå nåtiden må vi kjenne fortiden, for våre kamper må ikke bli glemt. Vi lever i et samfunn og en verden i krise, noe som viser at vi i arbeiderbevegelsen fortsatt må kjempe for trygghet i fellesskap.

Vi ønsker alle en god 1. mai!