Veibyggingen i Norge har tidligere vært preget av en stykkevis og delt utbedring av veinettet og med et enormt vedlikeholdsetterslep.

I 1962 lanserte Arbeiderpartiet en visjonær plan om å bygge landet med et sammenhengende firefelts motorveinett på hele 785 kilometer i løpet av 18 år. Planen ble dessverre lagt i en skuff og aldri realisert.

FrP i regjering børstet støv av motorveiplanen. Veiselskapet Nye Veier AS satte standarden for vår ambisiøse plan for en rask utbygging av hovedvegnettet. Selskapets virksomhet sørger for helhetlig planlegging, utbygging og drift av nærmere 750 km trafikksikker ny riksvei på blant annet E39, E18, E16 og E6. Utbygging av hovedveinettet er økt betydelig og vedlikeholdsetterslepet er redusert. Antallet alvorlige ulykker i trafikken er redusert betydelig de senere år, i takt med at veiene utbedres og bilparken fornyes med trafikksikre biler.

Vi vil fortsette veiutbyggingen i høyt tempo for det er fortsatt store mangler i hovedveinettet. Vedlikeholdsetterslepet på både riks- og fylkesveier skal bygges videre ned. Vi vil bygge ut veinettet uten bompenger og sier nei til veiprising.

Vi vil bygge ut sykkel- og gangveier etter enklere standard enn i dag, spesielt i distriktene, for å få mer sykkel- og gangvei samt trafikksikkerhet ut av pengene som investeres. Utbygging av gang- og sykkelveier langs skoleveier må prioriteres, med nøktern standard. Ikke sykkelveier med rød asfalt og eget fortau med kantstein av polert granitt fra Kina. Godt nok holder.

FrPs program 2021 – 2025 sier bla.

Utvikling av hovedveiene gjennom et høyhastighetsveinett er den viktigste jobben i perioden. Høyhastighetsveinettet skal binde byer og landsdeler sammen på en effektiv, sikker og miljømessig god måte. En slik utbygging må inneholde løsninger som leder trafikken utenfor byene.

Alle veier i Norge skal utbygges og drives i henhold til veinormaler som er på nivå med nabolandene våre og sikrer mest mulig vei for pengene som investeres. Fremskrittspartiet ønsker å klassifisere veier som stamveier, øvrige riksveier og kommuneveier. Dagens fylkesveier skal fordeles mellom stat og kommune. En ny fartsgrensestrategi skal gi høyere fart på stam- og riksveier og bringe norske fartsgrenser på nivå med nabolandene våre.

Statens veivesen med Vegdirektoratet har for mye makt i dagens organisering av samferdselssektoren. Vi vil at Samferdselsdepartementet skal ha en klarere rolle i utviklingen av veinettet. Dagens forvaltningsstruktur med Statens vegvesen og Vegdirektoratet skal erstattes av et nytt forvaltningsorgan for Veisektoren. Skiltpraksis skal gjennomgås og liberaliseres. Veiselskapet Nye Veier og det nye forvaltningsorganet for vei skal likestilles som premissleverandører for Samferdselsdepartementet innenfor alle deler av vei- og kjøretøysektoren. Nye Veier skal få ansvar for en større del av veisektoren både utbygging og vedlikehold. Videre skal Nye Veier også få nye oppgaver når det gjelder beredskap og trafikksikkerhetsarbeid.

Statens ansvar for infrastrukturen må også innebære et erstatningsansvar for feil og mangler på statens veier som gir skade på kjøretøy. Manglende vedlikehold og dårlig veikvalitet er et ansvar staten ikke kan skyve over på den enkelte bilist.

Ønsker du en tryggere og bedre vei? Da MÅ du stemme FrP.